Οικονομικά νέα

Εκτύπωση
Εως 28 Ιανουρίου οικοδόμηση «τυφλών» οικοπέδων          
 
Mόνο οι ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει έως τις 28 Ιανουαρίου 2010 φάκελο οικοδομικής άδειας μπορούν να χτίσουν σε «τυφλά» οικόπεδα, δηλαδή σε αυτά που δεν έχουν πρόσβαση σε δημόσιο δρόμο αλλά με την παραχώρηση εδαφικών λωρίδων και βρίσκονται σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, σύμφωνα με τη συμπληρωματική εγκύκλιο με αριθμό 10237, που εκδόθηκε στις 12.3.2010 του Yπουργείου Περιβάλλοντος.
 
Οι άδειες αυτές μπορούν να αναθεωρηθούν εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι σε γνώση τους πως οι διατάξεις στις οποίες στηρίζονται έχουν κριθεί ανίσχυρες από την 1828/2008 απόφαση του ΣτΕ.
Επίσης και οι φάκελοι των οικοδομικών αδειών που είχαν υποβληθεί μέχρι τις 28 Ιανουαρίου του 2010 και δεν είχε ολοκληρωθεί η έκδοσή τους μπορούν να εκδίδονται κανονικά με την ίδια όμως προϋπόθεση της υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης.
Αξίζει να ιονισθεί ότι με την υπεύθυνη δήλωση διασφαλίζονται οι πολεοδομίες και όχι ο ιδιοκτήτης, αφού σε περίπτωση καταγγελίας θα υποστεί τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
Ωστόσο για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται δίδονται οδηγίες για τμηματικές πολεοδομικές μελέτες που θα χρειαστούν ώστε τα οικόπεδα αυτά να αποκτήσουν πρόσωπο σε εγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους και να μπορούν να εκδώσουν οικοδομική άδεια.
Σημειώνεται ότι η συμπληρωματική εγκύκλιος εκδόθηκε προκειμένου να αρθεί η αναδρομική ισχύς της αρχικής εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ, με την οποία στους οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων οι ιδιοκτήτες «τυφλών» οικοπέδων δεν μπορούν πλέον να χτίσουν αν προηγουμένως δεν γίνει εκπόνηση πολεοδομικών μελετών από τους ΟΤΑ.
Ειδικότερα, η εγκύκλιος προβλέπει τα ακόλουθα:
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Εγκυκλίου 1/2010 και οδηγίες για το σχεδιασμό της τμηματικής πολεοδομικής μελέτης κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 128 Α΄)
Σχετ. α) Η Εγκύκλιος 1/2010 (υπ. αρ.3678/28.1.2010 Υπουργού ΠΕΚΑ)
Σε συνέχεια της (α) σχετικής και μετά από ερωτήματα Υπηρεσιών, προτάσεις Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ και αιτήματα πολιτών σχετικά με τη δυνατότητα δόμησης ορισμένων ιδιοκτησιών οι οποίες έχουν δημιουργηθεί κατ´Α εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Π.Δ/τος 24/4 - 3/5/1985 (ΦΕΚ 181Δ΄), μετά την έκδοση της υπ. αρ. 1828/2008 Απόφασης του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία κρίθηκαν ανίσχυρες οι παραπάνω διατάξεις, σας πληροφορούμε ότι το ΥΠΕΚΑ θα προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν.
Μέχρι την ισχύ της παραπάνω νομοθετικής ρύθμισης, για λόγους χρηστής διοίκησης και επειδή η διαμορφωθείσα από μακρού χρόνου πραγματική και νομική κατάσταση (έκδοση οικοδομικών αδειών, δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε τρίτους κ.λπ.) επιβάλλει να μη θιγούν κεκτημένα δικαιώματα πολιτών που στηρίχθηκαν καλόπιστα στις πράξεις της διοίκησης, διευκρινίζονται τα εξής:
Α.1. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί κατ´Α εφαρμογή των παραπάνω κριθέντων ως ανίσχυρων διατάξεων είναι νομίμως εκδοθείσες. Οι άδειες αυτές μπορούν ν´Α αναθεωρούνται κατά τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις εφόσον ο ιδιοκτήτης υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνει ότι είναι σε γνώση του ότι οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Π.Δ/τος 24/4-3.5.1985 (ΦΕΚ 181Δ΄) έχουν κριθεί ως ανίσχυρες από το ΣτΕ.
2. Κατά τον ίδιο τρόπο, με την υποβολή της παραπάνω δήλωσης του ιδιοκτήτη, μπορεί να εκδίδονται (και να αναθεωρούνται) οικοδομικές άδειες, για την έκδοση των οποίων είχαν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι κατά την ημερομηνία έκδοσης της (α) σχετικής, κατ´Α εφαρμογή των παραπάνω κριθέντων ως ανίσχυρων διατάξεων.
3. Για τα ακίνητα που είχαν δημιουργηθεί βάσει των παραπάνω διατάξεων, στα οποία δεν είχε ζητηθεί η έκδοση οικοδομικής άδειας, είναι δυνατή η κατά περίπτωση αντιμετώπισή τους μετά τον τμηματικό σχεδιασμό στον οικισμό, με την τήρηση των διαδικασιών των επόμενων Β και Γ παραγράφων.
Β. Στην περίπτωση που ακολουθηθεί η εκπόνηση τμηματικών πολεοδομικών μελετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.3 του άρθρου 19 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 128 Α΄) για την αναγνώριση και έγκριση του υφισταμένου - δημιουργηθέντος ιστού-δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού ή τμημάτων αυτού κατά περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
α) τα όρια των οικισμών, όπως αυτά έχουν καθοριστεί και ισχύουν (σχετική διοικητική πράξη κατηγοριοποίησης, οριοθέτησης με το τυχόν συνεκτικό τμήμα του οικισμού, τυχόν γραμμές δόμησης, τμήματα με εγκεκριμένο σχέδιο κ.ά.),
β) οι συμβολαιογραφικές πράξεις που έχουν κατατεθεί στον οικείο δήμο, με τις οποίες έχουν παραχωρηθεί και τεθεί σε κοινή χρήση εδαφικές λωρίδες κατ´Α εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Π.Δ/τος 24/4.3/5. 1985 (ΦΕΚ 181Δ),
γ) για τη χάραξη του κοινοχρήστου δικτύου πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα αφενός διεύρυνσης των τεθέντων σε κοινή χρήση εδαφικών λωρίδων ? διόδων καθώς και η επιβολή προκηπίων ή ελάχιστης απόστασης για την τοποθέτηση των κτιρίων,
δ) στοιχεία των Τεχνικών Προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδομικών μελετών (ΦΕΚ329/Β/2000 & 803/Β/2000) και συγκεκριμένα:
Αντικείμενο: Η πολεοδομική μελέτη μπορεί να αναφέρεται σε τμήματα πολεοδομικών ενοτήτων και περιπτώσεων πολεοδομικών ρυθμίσεων σε οικισμούς μέχρι 2000 κατ. χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο.
1. Αναγνώριση περιοχής (χάρτης κλ. 1:2000 ή 1:5000), ο οποίος αναφέρεται στα εξής:
? Οδικό δίκτυο και λοιπά δίκτυα μεταφορών (κατάσταση - δομές - ροές)
? Δίκτυο ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων και δίκτυο πεζοδρόμων (κατάσταση - ροές)
? Ειδική καταγραφή αξιόλογων πολεοδομικών στοιχείων (ιστός). Κτιριακό απόθεμα ή άλλα στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος ή στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, σε παραδοσιακούς οικισμούς ή σε αξιόλογα τμήματα των οικισμών.
2. Κείμενο: Διοικητική, δημογραφική και κοινωνικοοικονομική κατάσταση της περιοχής, προβλέψεις και υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Κοινόχρηστα και κοινωφελή, δομημένο περιβάλλον, φυσικό περιβάλλον κ.λπ. Αξιόλογα στοιχεία του πολεοδομικού ιστού ή των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος» (όπως ρέματα κ.ά.).
3. Σχέδιο Πολεοδομικής Οργάνωσης σε κλ. 1:2000 ή 1:1000
Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει:
? Γενική διάταξη κοινοχρήστων χώρων και τις κινήσεις πεζών (πλατείες, οδούς, πεζοδρόμους κ.λπ.).
? Γενική διάταξη για οδικά δίκτυα (δομές-ροή) και λοιπών μέσων μεταφορών κατά περίπτωση.
? Κείμενο αιτιολόγησης της πρότασης. Μέτρα για την προστασία τυχόν ευαίσθητων στοιχείων του φυσικού και ιστορικού-πολιτιστικού περιβάλλοντος.
? Υποστηρικτική έκθεση των συμμετοχικών διαδικασιών.
ε) ως υπόβαθρα για τη σύνταξη των παραπάνω μελετών μπορεί να χρησιμοποιούνται τοπογραφικά διαγράμματα ή ορθοφωτοχάρτες,
στ) για την αμοιβή των παραπάνω τμηματικών πολεοδομικών μελετών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των Τεχνικών Προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδομικών μελετών (ΦΕΚ 329/Β/2000 & 803/Β/2000).
Γ. Ανεξάρτητα από την παραπάνω διαδικασία των τμηματικών πολεοδομικών μελετών για τον καθορισμό του συνόλου ή τμημάτων του κοινοχρήστου δικτύου (αναγνώριση και έγκριση υφισταμένου ιστού του οικισμού) είναι δυνατόν, εάν κρίνεται πολεοδομικά σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.χ. σε αδόμητες περιοχές - τμήματα των οικισμών), να ακολουθείται η διαδικασία της εκπόνησης πλήρους πολεοδομικής μελέτης για τα τμήματα αυτά.
Πηγή: Express.gr  17/03/10« επιστροφή στη κατηγορία REAL ESTATE νέα
Rnews.gr Πηγή ενημέρωσης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.Ενημερωμένο με τα ποιο αξιόλογα νέα της επικαιρότητας που αφορούν την οικονομία,την Ελλάδα,την Κρήτη και το Ρέθυμνο.
Στο Rnews.gr μπορείται να βρείτε άρθρα που αφορούν ,
το Χρηματιστήριο Χρηματιστηριακά -επενδυτικά νέα,Ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά θέματα,νομικά, Λογιστικά-Φοροτεχνικά-νομοθεσίεςόλα τα νέα για τις τράπεζες και τα δάνεια (στεγαστικό δάνειο-επαγγελματικό-καταναλωτικό), οικοδομοτεχνικά,Αναπτυξιακά προγράμματατουρισμός ,τοπία ,Κρήτη , Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθι, Ηθη και έθιμα της Κρήτης,Προκηρύξεις θέσεων, οδηγός αγοράς Ρέθυμνο Κρήτη δωρεάν, real estate στο Ρέθυμνο Κρήτη(αγοροπωλησίες)υγιεία ομορφιά, ομοιπαθητική, γυναίκα,μόδα, Προσφορές ασφάλειών αυτοκινήτωνλογιστής Ρέθυμνο , λογιστικό Γραφείο του Γιώργου Κατικά λογιστής, νέα από Ρέθυμνο και πολιτική, ανέκδοτα, όλα τα Καυτά τα πικάντικα τα χαζά και τα αληθινά του Rnews.gr,Παραδοσιακό Ξενοδοχείο,γνωριμίες σχέχεις φλερτ χωρισμός,Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,Πρακτορείο Ασφαλειών Ρέθυμνο κρήτη