Λογιστής-Φοροτεχνικός-Οικονομολόγος

ειδήσεις από 1 έως 15
Βρέθηκαν συνολικά : 141 ειδήσεις
Σελίδα: 1 από τις 10 συνολικά

Επιστροφή στην αρχική σελίδα »

Αρχική
Λογιστή
 Λογιστές
Ρεθύμνου
Καθημερινή
Ενημέρωση 
 Τύποι εταιρειών  Εντυπα
Λογιστών
 

Λογιστής - Φοροτεχνικός 

Το Rnews.gr σας καλωσορίζει στη σελίδα του Λογιστή Φοροτεχνικού.Εδώ θα βρείτε τα πάντα για το επάγγελμα.

Τι είναι ο λογιστής γενικότερα? 
Ο λογιστής Φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση και τον έλεγχο των εξόδων σε γενική και αναλυτική λογιστική συμμετέχοντας ενεργά σε όλο το φάσμα της λογιστικής λειτουργίας κάθε νομικού και φυσικού προσώπου.

Ποια τα καθήκοντα ενώς λογιστή-φοροτεχνικού?Ενας λογιστής Φοροτεχνικός συμμετέχει στις καταχωρήσεις και ελέγχει τους λογαριασμούς γενικής και αναλυτικής λογιστικής

 • Επιβλέπει την προπαρασκευή, τον υπολογισμό και την αποπληρωμή του Φ.Π.Α.
 • Συμμετέχει στις Λογιστικές απογραφές, στην τήρηση των βιβλίων της αποθήκης και στην καταχώρηση και αποτίμηση των παγίων στοιχείων της εταιρείας
 • Συμμετέχει στον υπολογισμό και την αποτίμηση του ετήσιου φόρου εισοδήματος

Ποιες Ιδιότητες πρέπει να έχει ο καλός λογιστής?

 • Ισχυρή Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου στην τήρηση των προθεσμιών
 • Πελατοκεντρική φιλοσοφία - ομαδικότητα
 • Ευελιξία στην διαχείριση πολλαπλών εργασιών υπό πίεση
 • Τήρηση των εντολών της Διεύθυνσης
 • Θέληση για συνεχή βελτίωση των διαδικασιών
 • Ενεργό ενδιαφέρον για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη

Για εσωτερικό λογιστήριο ποια προσόντα θα ζητούσα από τον αυριανό λογιστή της επιχείρησης μου?

 • Τουλάχιστον 3-5 έτη σε παρόμοια θέση,
 • Αποδεδειγμένη γνώση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, φοροτεχνικών και νομοθεσίας που αφορά της Εισηγμένες Ανώνυμες Εταιρείες
 • Εργασιακή εμπειρία και γνώσεις στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δικαίωμα υπογραφής Α τάξης
 • Απόφοιτος ΑΕΙ Οικονομικού με ειδίκευση στα λογιστικά ή /και τα χρηματοοικονομικά
 • Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Χρηματοοικονομικά /Λογιστικά (επιθυμητό)
 • Άριστη γνώση χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή (χρηματοοικονομικά - λογιστικά πακέτα και Ms Office
Τι περιλαμβάνει  η μηνιαία επίβλεψη του λογιστηρίου μου?
 
 • Δειγματοληπτικός έλεγχος των λογιστικών καταχωρήσεων.
 • Έλεγχος των μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και προγραμμάτων εργασίας.
 • Συμφωνία λογαριασμών Γενικής Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης.
 • Έλεγχος και συμφωνία των μερίδων και θεωρημένων ισοζυγίων της αποθήκης.
 • Σύνταξη των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και των δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Καθοδήγηση για την μηνιαία έκδοση θεωρημένων βιβλίων.
 • Έλεγχος των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου έτσι ώστε το περιεχόμενό τους να είναι εναρμονισμένο με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της Φορολογικής και Εμπορικής νομοθεσίας.
 • Καταχώρηση των εγγραφών τακτοποίησης και των προβλέψεων καθώς και κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων στο τέλος της χρήσης.
 • Καθοδήγηση για την σύνταξη των θεωρημένων βιβλίων απογραφής εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.
 • Σύνταξη του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων και του πίνακα διάθεσης καθώς και του προσαρτήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/20.
 • Προετοιμασία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., των οριστικών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων από μισθωτές υπρεσίες και των λοιπών ετήσιων δηλώσεων φόρου που απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση.
 • Προετοιμασία των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΚΕΠΥΟ που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

  Δικαιολογητικά Έκδοσης Άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού
  Η Αίτηση είναι προτυπωμένο έντυπο, που χορηγείται από την Υπηρεσία του Ο.Ε.Ε. Στην αίτηση δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επαγγελματικά, σπουδών κλπ.
  * Το έντυπο, που θα παραλάβετε ηλεκτρονικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή της αίτησης.
  2. Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών
  Το αντίγραφο του πτυχίου Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής δεν απαιτείται εφόσον ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τον αντίστοιχο για την αιτούμενη Τάξη τίτλο σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Δίπλωμα ΤΕΙ κλπ).
  3. Άδεια Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος (μόνο για τα μέλη του Ο.Ε.Ε.)
  Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται μόνο από τα μέλη του Ο.Ε.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν το σχετικό αντίγραφο διότι η επιβεβαίωση της κατοχής της άδειας γίνεται υπηρεσιακά. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος της συγκεκριμένης άδειας, έχει δικαίωμα να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση και για το δικαιολογητικό αυτό. 4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης
  Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το Ο.Ε.Ε. θα το αναζητεί αυτεπάγγελτα, μετά από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου (υπάρχει σχετικό έντυπο στην Υπηρεσία μας)
  5. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
  Στην πίσω πλευρά των φωτογραφιών πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της αιτούντος. Οι φωτογραφίες μπορούν να είναι και έγχρωμες.
  6. Δικαιολογητικά Προϋπηρεσίας
  Η προϋπηρεσία, που απαιτείται για την απόκτηση Άδειας Λογιστή - Φοροτεχνικού, υπολογίζεται πάντοτε μετά τη λήψη του απαιτούμενου τίτλου σπουδών. Αναλόγως με την σχέση εργασίας των ενδιαφερομένων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προϋπηρεσίας είναι τα εξής:
  Ι. Μισθωτοί
  α. Βεβαίωση Εργοδότη, στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα του υπαλλήλου και η διάρκεια απασχόλησης του. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει εργαστεί διαδοχικά σε Περισσότερους του ενός εργοδότες, πρέπει να προσκομίσει αντίστοιχες βεβαιώσεις ώστε να συμπληρωθούν τα έτη εργασίας, που απαιτούνται για τη λήψη της αιτούμενης Τάξης.
  β. Φωτοτυπημένα αντίγραφα των βιβλιαρίων ενσήμων του Ι.Κ.Α. ή αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ΙΚΑ ή βεβαιώσεις εργοδότη για την απόδειξη της ασφάλισης θεωρημένες από το ΙΚΑ ή αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου ΙΚΑ για τα έτη εργασίας, που απαιτούνται για τη λήψη της αιτούμενης Τάξης.
  γ. Βεβαίωση της Επιθεώρησης Εργασίας ή κατάσταση προσωπικού ή κάρτα πρόσληψης του ΟΑΕΔ ή μισθολογικές καταστάσεις ή ισολογισμούς εταιρειών, που έχουν υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο, από τα οποία να προκύπτει η ειδικότητα, η διάρκεια και η μορφή της εργασιακής σχέσης. Τα δικαιολογητικά αυτά θα αφορούν (αθροιστικά ή μη) στα έτη εργασίας, που απαιτούνται για τη λήψη της αιτούμενης Τάξης.
  ΙΙ. Ελεύθεροι Επαγγελματίες
  α. Έναρξη Επιτηδεύματος.
  β. Εκκαθαριστικά Εφορίας και Έντυπα Ε3, τα οποία θα αφορούν στα έτη εργασίας, που απαιτούνται για τη λήψη της αιτούμενης Τάξης.
   
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα δικαιολογητικά, εκτός των βιβλιαρίων ενσήμων, που υποβάλλονται σε φωτοτυπημένα αντίγραφα πρέπει να είναι επισήμως επικυρωμένα. Η επικύρωση των εγγράφων γίνεται από Αστυνομική Αρχή, από Δικηγόρο ή από Δημόσιες Υπηρεσίες.
   
   
  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, να καταβάλλουν ανάλογα με την αιτούμενη τάξη τα εξής ποσά:
 
Τάξη
Ποσό
Α
147,00 ?
Β
117,00 ?
Γ
88,00 ?
Δ
59,00 ?
 
Τα μέλη του Ο.Ε.Ε., που υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση της άδειας πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και την ημερομηνία της υποβολής.


 

 
Πρώτη  |  Προηγούμενη  |   1 2 3 4 5 6 | Επόμενη  |  Τελευταία (10)


» Εισόδημα από AIRBNB . Φόρος από 15% -45% για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.
 Μεγάλη φορολογία 15%-45%για όσους μισθώνουν κατάλυμα μέσω του Πρακτορείο Airbnb 

» Νέα τροπολογία για τους αγρότες
 Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις» που βρίσκεται στην βουλή.

» Α.Υ.Ο. Πολ. 1257/04.12.2013
Υπηρεσία φορολογικής διοίκησης ορίζεται κάθε φορολογική ή τελωνειακή υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

» ΠΟΛ.1195/12.10.2012
Υποχρεώσεις υπηρεσιών ,νομικών προσώπων και οργανώσεων με τισ παρ.2 και 8 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994

» Α.Υ.Ο. Πολ. 1190/27.09.2012

Παράταση προθεσμίας Ειδικού σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ..» Διαθέσιμες ρυθμίσεις για την πληρωμή φορολογικών οφειλών
Με την εγκύκλιο 1170/2012, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την πληρωμή φορολογικών οφειλών

» ΠΟΛ.1142/12 & ΠΟΛ.1145/12 Κάτοικοι εξωτερικού
Σε μία προσπάθεια να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους Κατοίκους Εξωτερικού το Υπουργείο

» Πολ. 1114/04.05.2012
Παροχή διευκρινίσεων για την ακύρωση θεωρημένων αχρησιμοποίητων φορολογικών στοιχείων

» Πολ. 1104/25.04.2012
Για το έτος 2012 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου

» Νέες Παρατάσεις από το Υπουργείο Οικονομικών
Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου δίδονται

» Εντοκη επιστροφή φόρων
Πριν αναλύσουμε την απόφαση 1207/2012 του ΣτΕ αναφορικά με την αξίωση έντοκης επιστροφής

» Προθεσμίες φορολογικών 2012
Στις 29 Φεβρουαρίου 2012 ανακοίνωσε το Υπουργείο τις προθεσμίες που αφορούν τα φορολογικά έντυπα που θα κατατεθούν

» Τεκμήρια 2012
Με το άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3986/2011 ορίζονται τα τεκμήρια

» Φορολογική αναμόρφωση
Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου Πολ 1235/24.11.2011

» Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.
Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 9, της παραγράφου 6 του άρθρου 11 και του άρθρου 13 του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α´).Πρώτη  |  Προηγούμενη  |   1 2 3 4 5 6 | Επόμενη  |  Τελευταία (10)

Επιστροφή στην αρχική σελίδα »
Rnews.gr Πηγή ενημέρωσης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.Ενημερωμένο με τα ποιο αξιόλογα νέα της επικαιρότητας που αφορούν την οικονομία,την Ελλάδα,την Κρήτη και το Ρέθυμνο.
Στο Rnews.gr μπορείται να βρείτε άρθρα που αφορούν ,
το Χρηματιστήριο Χρηματιστηριακά -επενδυτικά νέα,Ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά θέματα,νομικά, Λογιστικά-Φοροτεχνικά-νομοθεσίεςόλα τα νέα για τις τράπεζες και τα δάνεια (στεγαστικό δάνειο-επαγγελματικό-καταναλωτικό), οικοδομοτεχνικά,Αναπτυξιακά προγράμματατουρισμός ,τοπία ,Κρήτη , Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθι, Ηθη και έθιμα της Κρήτης,Προκηρύξεις θέσεων, οδηγός αγοράς Ρέθυμνο Κρήτη δωρεάν, real estate στο Ρέθυμνο Κρήτη(αγοροπωλησίες)υγιεία ομορφιά, ομοιπαθητική, γυναίκα,μόδα, Προσφορές ασφάλειών αυτοκινήτωνλογιστής Ρέθυμνο , λογιστικό Γραφείο του Γιώργου Κατικά λογιστής, νέα από Ρέθυμνο και πολιτική, ανέκδοτα, όλα τα Καυτά τα πικάντικα τα χαζά και τα αληθινά του Rnews.gr,Παραδοσιακό Ξενοδοχείο,γνωριμίες σχέχεις φλερτ χωρισμός,Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,Πρακτορείο Ασφαλειών Ρέθυμνο κρήτη