Οικονομικά νέα

Εκτύπωση
Α.Υ.Ο. Πολ. 1257/04.12.2013

Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

Α.Υ.Ο. Πολ. 1257/04.12.2013

(ΦΕΚ Β? 3099/6.12.2013)

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163 Α/12.7.2013) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 30Β στο Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί της κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και της δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα.
2.Τις διατάξεις των άρθρων 30Α έως 34 και της παραγράφου 3 του άρθρου 84 του ΚΕΔΕ
3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Aποφασίζουμε:

?Aρθρο 1
Ορισμοί

Α. Υπηρεσία φορολογικής διοίκησης ορίζεται κάθε φορολογική ή τελωνειακή υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με αρμοδιότητα την επιδίωξη της είσπραξης των απαιτήσεων του Δημοσίου.

Β.Υπόχρεα πρόσωπα ορίζονται τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο (α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α? 178).

Γ. Διαμετακομιστικοί κόμβοι ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας ορίζονται:

i) για το Υπουργείο Οικονομικών, για τη συγκέντρωση, αποστολή και διαχείριση των κατασχετηρίων καθώς και των υποβαλλόμενων δηλώσεων και τυχόν κατασχεθέντων ποσών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), εφεξής «κόμβος Υ.Ο.»

ii) μεταξύ του κόμβου Υ.Ο. και των πιστωτικών ιδρυμάτων, για την ηλεκτρονική διαβίβαση κατασχετηρίων και υποβαλλόμενων δηλώσεων, η εταιρεία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών – ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», εφεξής «κόμβος Π.Ι.»

iii) μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και του κόμβου Υ.Ο., για την απόδοση των τυχόν κατασχεθέντων ποσών, η εταιρία «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. / ΔΙΑΣ Α.Ε.», εφεξής «κόμβος αποδόσεων Π.Ι.»

Δ.Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (ΤΟΚ) ορίζεται ο μοναδικός κωδικός αριθμός ανά κατασχετήριο αίτημα που χρησιμοποιείται από τα υπόχρεα πρόσωπα για την απόδοση προς το Δημόσιο των τυχόν κατασχεθέντων ποσών και συνδέεται μονοσήμαντα με τον πίνακα χρεών που αφορά στο συγκεκριμένο κατασχετήριο.

?Aρθρο 2
Περιγραφή της διαδικασίας γνωστοποίησης

1. Η διαδικασία αφορά στην ολοκληρωμένη υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 30Α και 30Β του ΚΕΔΕ ήτοι στη κοινοποίηση κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης των τελευταίων με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και στην απόδοση από μέρους τους των τυχόν κατασχεθέντων ποσών.

2. Η αρμόδια κατά τα ανωτέρω υπηρεσία φορολογικής διοίκησης και μέσω του κόμβου Υ.Ο. αποστέλλει κατασχετήριο αίτημα ηλεκτρονικά μέσω μηνυμάτων (το περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στο άρθρο 3) προς τον κόμβο Π.Ι., ο οποίος το παραλαμβάνει και το προωθεί αυτόματα και χωρίς καμία επεξεργασία προς το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο απευθύνεται.

3. Η ανωτέρω αποστολή διενεργείται κατά τις εργάσιμες για το τραπεζικό σύστημα ημέρες, από τις 08:00 έως και 14:00. Οι ημέρες γενικής αργίας του ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος καθώς και οι ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ Α? 96), ανακοινώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Η επίδοση του κατασχετηρίου συντελείται κατά την ημερομηνία και ώρα εισόδου του κατασχετηρίου αιτήματος από τον κόμβο Π.Ι. στο πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτά πιστοποιούνται από τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι. Το πιστωτικό ίδρυμα δημιουργεί άμεσα την
ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής του κατασχετηρίου, η οποία χρονοσημαίνεται, υπογράφεται ψηφιακά με πιστοποιητικό εξυπηρετητή (server) και κρυπτογραφείται.

5. Από την επομένη της κατά τα ανωτέρω επίδοσης του κατασχετηρίου ημέρα και εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με το άρθρο 30 Α του ΚΕΔΕ και μέχρι την 18. 30 της τελευταίας ημέρας λήξης της ως άνω προθεσμίας, το πιστωτικό ίδρυμα αποστέλλει
ηλεκτρονικά στον κόμβο Π.Ι. την κατά το άρθρο 32 του ΚΕΔΕ «δήλωση τρίτου» κρυπτογραφημένη, προκειμένου να προωθηθεί μέσω του κόμβου Υ.Ο. στην αρμόδια υπηρεσία φορολογικής διοίκησης.

6. Στην περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα υποβάλλει θετική δήλωση και εφόσον υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, υποχρεούται σε απόδοση εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 30Α του ΚΕΔΕ προθεσμίας και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

7. Η ισχύουσα χειρόγραφη διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων διατηρείται στην περίπτωση συνδρομής γεγονότων ανωτέρας βίας, βλάβης ή δυσλειτουργίας των εμπλεκομένων μηχανογραφικών υποδομών, δικτύων και εφαρμογών ή άλλων εξαιρετικών λόγων που
δικαιολογούν την παράλειψη εφαρμογής της παρούσας.

8. Για την ορθή και ομαλή λειτουργία των ανωτέρω ορίζονται υπεύθυνοι επικοινωνίας α) για τη Γ.Γ.Δ.Ε., η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) για τον κόμβο Π.Ι. και τα πιστωτικά ιδρύματα, μετά από σχετική δήλωσή τους στη Γ.Γ.Δ.Ε. εντός τριών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

?Aρθρο 3
Περιεχόμενο ηλεκτρονικά κοινοποιούμενου κατασχετηρίου

1. Το ηλεκτρονικό κατασχετήριο αποτελείται από το εξωτερικό και εσωτερικό μήνυμα:

α) το εξωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αναγνώσιμο από τον κόμβο Υ.Ο. και τον κόμβο Π.Ι. και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

i. τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου Υ.Ο. (αριθμός και ημερομηνία),

ii. τον μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με το υπόχρεο πρόσωπο, στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση.

Β) το εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αναγνώσιμο αποκλειστικά από το πιστωτικό ίδρυμα και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

i. τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου Υ.Ο. (αριθμός και ημερομηνία),

ii. τη χρονοσήμανση του κόμβου Υ.Ο.,

iii. τον μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank Identification Code/HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με το υπόχρεο πρόσωπο, στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση,

iv. τα στοιχεία πρωτοκόλλου Δ.Ο.Υ. (αριθμός και ημερομηνία),

v. τα μοναδικά στοιχεία (Κλειδί) του κατασχετηρίου (Κωδ. Δ.Ο.Υ., Έτος, Αριθμός),

vi. τον ΑΦΜ οφειλέτη σε βάρος του οποίου επιβάλλεται το κατασχετήριο,

vii. ειδικότερα στοιχεία του ΑΦΜ οφειλέτη σε βάρος του οποίου επιβάλλεται το κατασχετήριο (ενδεικτικά αναφέρονται επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, επωνυμία),

viii. συνολικό ποσό κατασχετηρίου,

ix. Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (ΤΟΚ) που συνδέεται μονοσήμαντα με τον πίνακα χρεών του κατασχετηρίου.

Το παραπάνω εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα υπογράφεται ψηφιακά με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή κατά την έννοια της παραγράφου 1 του αρ. 3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α? 138) από τον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας, χρονοσημαίνεται με έμπιστη χρονοσήμανση από Εθνικό Πάροχο Χρονοσήμανσης και κρυπτογραφείται.

2. Το κοινοποιούμενο κατά τα ανωτέρω κατασχετήριο καταγράφεται από τον κόμβο Υ.Ο. σε σχετικό «Ημερολόγιο Ηλεκτρονικής Αποστολής Κατασχετηρίων σε Πιστωτικό Ίδρυμα».

?Aρθρο 4
Παραλαβή κατασχετηρίου από τον κόμβο Π.Ι. και προώθησή του σε υπόχρεο πρόσωπο

1. Κατασχετήρια αιτήματα που παραλαμβάνονται επιτυχώς μέχρι τις 14:00 από τον κόμβο Π.Ι. παραδίδονται υποχρεωτικά στα πιστωτικά ιδρύματα το αργότερο μέχρι τις 14.15 της ίδιας ημέρας, πλην των εξαιρετικών συνθηκών της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Τυχόν κατασχετήρια αιτήματα αποσταλθέντα πέραν του οριζόμενου στο άρθρο 2 συμφωνηθέντος χρόνου, ήτοι μετά τις 14:00, επιστρέφονται από τον κόμβο Π.Ι. στον κόμβο Υ.Ο.

2. Ειδικότερα, ο κόμβος Π.Ι. παραλαμβάνει άμεσα το εξωτερικό μήνυμα του κατασχετηρίου αιτήματος, τo χρονοσημαίνει ως προς το χρόνο παραλαβής του από τον κόμβο Υ.Ο. και προβαίνει στον έλεγχο της ορθότητας των δεδομένων του εξωτερικού μηνύματος.

3. Μετά την επιβεβαίωση των δεδομένων, ο κόμβος Π.Ι. ελέγχει την επικοινωνιακή σύνδεσή του με το πιστωτικό ίδρυμα και τη δυνατότητα ορθής προώθησης του κατασχετηρίου αιτήματος. Εφόσον δεν διαπιστωθεί πρόβλημα, χρονοσημαίνει το εξωτερικό μήνυμα με το χρόνο εισόδου αυτού στο πιστωτικό ίδρυμα (χρόνος επίδοσης) και ενημερώνει τον κόμβο Υ.Ο. για την κατά τα ανωτέρω επίδοση του κατασχετηρίου σε αυτό, συμπληρώνοντας κατάλληλα το εξωτερικό μήνυμα.

4. Σε περίπτωση εντοπισμού:
α) προβλήματος στα πληροφοριακά συστήματα και τις υποδομές του κόμβου Π.Ι. (που εμποδίζουν την ομαλή επεξεργασία του εξωτερικού μηνύματος) ή σφάλματος μετά το πέρας των ελέγχων της παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ο κόμβος Π.Ι. αποστέλλει απαντητικό μήνυμα λάθους εξειδικεύοντας το πρόβλημα. Μετά την αποκατάσταση του σφάλματος, το ίδιο κατασχετήριο
αποστέλλεται εκ νέου με νέα στοιχεία πρωτοκόλλου κόμβου Υ.Ο. από την αρμόδια υπηρεσία φορολογικής διοίκησης. Ο κόμβος Υ.Ο. ενημερώνει αντίστοιχα το «Ημερολόγιο Ηλεκτρονικής Αποστολής Κατασχετηρίων σε Πιστωτικό Ίδρυμα» με το πρόβλημα.

β) προβλήματος στην επικοινωνιακή σύνδεση του κόμβου Π.Ι. με το πιστωτικό ίδρυμα, το κατασχετήριο αίτημα παραμένει προς επίδοση στο περιβάλλον του κόμβου Π.Ι. προκειμένου να αποσταλεί στο πιστωτικό ίδρυμα μετά την αποκατάσταση της βλάβης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 18. 30 της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης της βλάβης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ως χρόνος επίδοσης λογίζεται ο ανωτέρω χρόνος.

?Aρθρο 5
Παραλαβή κατασχετηρίου από υπόχρεο πρόσωπο και δημιουργία ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής

1. Το πιστωτικό ίδρυμα προς το οποίο απευθύνεται το κατασχετήριο αίτημα δημιουργεί αυτόματα και χωρίς καθυστέρηση ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής, η κοινοποίηση της οποίας ενεργείται με εξωτερικό και εσωτερικό μήνυμα:

α) το εξωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αναγνώσιμο από τον κόμβο Π.Ι. και τον κόμβο Υ.Ο. και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

i. τον μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με το υπόχρεο πρόσωπο, που αποστέλλει την ηλεκτρονική
βεβαίωση παραλαβής,

ii. τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου Υ.Ο. (αριθμός και ημερομηνία),

iii. τον χρόνο επίδοσης, όπως αυτός πιστοποιείται από τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι. και έχει κοινοποιηθεί από τον κόμβο Π.Ι. στον κόμβο Υ.Ο.

β) το εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αναγνώσιμο αποκλειστικά από τον κόμβο Υ.Ο. και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

i. τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου Υ.Ο. (αριθμός και ημερομηνία),

ii. τον μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με το υπόχρεο πρόσωπο, που αποστέλλει την ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής,

iii. τα στοιχεία πρωτοκόλλου Δ.Ο.Υ. (αριθμός και ημερομηνία),

iv. τα μοναδικά στοιχεία του κατασχετηρίου (Κωδ. Δ.Ο.Υ., Έτος, Αριθμός),

v. τον ΑΦΜ οφειλέτη σε βάρος του οποίου επιβάλλεται το κατασχετήριο,

vi. τον χρόνο επίδοσης, όπως αυτός πιστοποιείται από τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι. και έχει κοινοποιηθεί από τον κόμβο Π.Ι. στον κόμβο Υ.Ο., Το παραπάνω εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα υπογράφεται ψηφιακά με πιστοποιητικό εξυπηρετητή (server) του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος και κρυπτογραφείται.

2. Ο κόμβος Π.Ι. παραλαμβάνει την ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής, χρονοσημαίνει το εξωτερικό μήνυμα αυτής και το προωθεί προς τον κόμβο Υ.Ο. άμεσα, προκειμένου να καταγραφεί στο σχετικό «Ημερολόγιο Ηλεκτρονικής Αποστολής Κατασχετηρίων σε πιστωτικό ίδρυμα», με άμεση συσχέτιση με το κατασχετήριο αίτημα.

3. Κατόπιν ο κόμβος Υ.Ο. προβαίνει στην αποκρυπτογράφηση του εσωτερικού μηνύματος της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής, ελέγχει την εγκυρότητα της ψηφιακής υπογραφής εξυπηρετητή καθώς και στον έλεγχο ορθότητας των απαραίτητων δεδομένων για
τη συσχέτισή του με το κατασχετήριο αίτημα.

4. Εξαιρετικά και μόνο για την περίπτωση αδυναμίας επιτυχούς ολοκλήρωσης αποκρυπτογράφησης από το πιστωτικό ίδρυμα του κατασχετηρίου αιτήματος, το πιστωτικό ίδρυμα αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής ως μήνυμα λάθους, το χρονοσημαίνει, το υπογράφει ψηφιακά με πιστοποιητικό εξυπηρετητή (server), το κρυπτογραφεί και το προωθεί προς τον κόμβο Υ.Ο. για τη γνωστοποίηση του προβλήματος. Η διόρθωση των σφαλμάτων γίνεται με επιμέλεια του υπεύθυνου επικοινωνίας της ΓΓΔΕ και της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας του πιστωτικού ιδρύματος. Μετά την αποκατάσταση του σφάλματος, το ίδιο κατασχετήριο αποστέλλεται από την αρμόδια φορολογική υπηρεσία εκ νέου με νέα στοιχεία πρωτοκόλλου κόμβου Υ.Ο. Η επίδοση του κατασχετηρίου συντελείται κατά την ημερομηνία και ώρα εισόδου του νέου ηλεκτρονικού μηνύματος από τον κόμβο Π.Ι. στο πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτά πιστοποιούνται από τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι.

5. Σε εξαιρετική περίπτωση εντοπισμού σφάλματος ή παραλείψεων ως προς το περιεχόμενο του κατασχετηρίου αιτήματος μετά την επιτυχή αποκρυπτογράφηση αυτού, το πιστωτικό ίδρυμα αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής ως μήνυμα λάθους,
το χρονοσημαίνει, το υπογράφει ψηφιακά με πιστοποιητικό εξυπηρετητή (server), το κρυπτογραφεί και το προωθεί προς τον κόμβο Υ.Ο. για τη γνωστοποίηση του προβλήματος. Η διόρθωση των σφαλμάτων γίνεται με επιμέλεια του υπεύθυνου επικοινωνίας της ΓΓΔΕ και της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας του πιστωτικού ιδρύματος. Μετά την αποκατάσταση του σφάλματος, γίνεται ορθή επανάληψη του κατασχετηρίου αιτήματος με αποστολή νέου ηλεκτρονικού μηνύματος από τον κόμβο Υ.Ο. Αν η ορθή επανάληψη γίνει την ίδια εργάσιμη ημέρα και μέχρι τις 14.00, τότε η επίδοση του κατασχετηρίου θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ημερομηνία και ώρα εισόδου του αρχικού ηλεκτρονικού μηνύματος από τον κόμβο Π.Ι. στο πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτά πιστοποιούνται από τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι. Αν η ορθή επανάληψη γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μέχρι τις 14:00,
τότε η επίδοση του κατασχετηρίου θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ημερομηνία και ώρα εισόδου του νέου ηλεκτρονικού μηνύματος από τον κόμβο Π.Ι. στο πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτά πιστοποιούνται από τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι.

6. Σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος ή παραλείψεων ως προς το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής του πιστωτικού ιδρύματος μετά τη διενέργεια των ελέγχων ορθότητας δεδομένων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, τότε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΓΓΔΕ επικοινωνεί άμεσα με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του πιστωτικού ιδρύματος ενημερώνοντας τον για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται στη διόρθωση του σφάλματος και στην άμεση ενημέρωση του κόμβου Υ.Ο.

Σε κάθε περίπτωση, η αποκατάσταση τυχόν σφαλμάτων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, δεν ακυρώνει το κατασχετήριο αίτημα και ο χρόνος επίδοσης δεν μετατίθεται.

?Aρθρο 6
Αποστολή από πιστωτικό ίδρυμα της Απαντητικής Δήλωσης («Δήλωσης Τρίτου»)

1. Το πιστωτικό ίδρυμα, εντός της κατά νόμο προθεσμίας από την επίδοση, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω μηνύματος την κατά νόμο «Δήλωση Τρίτου» (εφεξής δήλωση) στον κόμβο Π.Ι., ο οποίος την προωθεί μέσω του κόμβου Υ.Ο. στην αρμόδια υπηρεσία φορολογικής διοίκησης. Η δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ΚΕΔΕ πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε οφειλέτη για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετηρίου εγγράφου και μιας ημέρας μετά από αυτήν, άλλως θεωρείται ότι δεν
υποβλήθηκε ποτέ (άρθρο 30Α ΚΕΔΕ).

2. Η κοινοποίηση της κατά τα ανωτέρω δήλωσης ενεργείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που αποτελείται από:

α) το εξωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον κόμβο Π.Ι., με τα ακόλουθα στοιχεία:

i. τον μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με το υπόχρεο πρόσωπο που κοινοποιεί τη Δήλωση,

ii. τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου Υ.Ο. (αριθμός και ημερομηνία).

β) το εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον κόμβο Υ.Ο., με τα ακόλουθα στοιχεία:

i. τον μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με το υπόχρεο πρόσωπο που κοινοποιεί τη Δήλωση,

ii. τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου Υ.Ο. (αριθμός και ημερομηνία),

iii. τα μοναδικά στοιχεία πρωτοκόλλου Δ.Ο.Υ. (αριθμός και ημερομηνία),

iv. το μοναδικό αριθμό απάντησης/Δήλωσης Τρίτου ή αριθμό πρωτοκόλλου / ημερομηνία υπόχρεου προσώπου,

v. τον ΑΦΜ οφειλέτη σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί το κατασχετήριο,

vi. το είδος Δήλωσης Τρίτου (θετική ή αρνητική),

vii. την Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (ΤΟΚ),

viii. το ποσό προς άμεση απόδοση,

ix. το κείμενο Δήλωσης Τρίτου και το παραστατικό κίνησης καταθετικών λογαριασμών (υπογράφεται ψηφιακά με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α? 138).

Το ανωτέρω μήνυμα χρονοσημαίνεται, υπογράφεται ψηφιακά και κρυπτογραφείται από το πιστωτικό ίδρυμα.

3. Ο κόμβος Π.Ι. παραλαμβάνει τη δήλωση, χρονοσημαίνει το εξωτερικό μήνυμα ως προς την παραλαβή από το πιστωτικό ίδρυμα και την παράδοση στον κόμβο Υ.Ο. και την προωθεί άμεσα σε αυτόν. Η επίδοση της δήλωσης συντελείται κατά την ημερομηνία και ώρα
εισόδου του μηνύματος δήλωσης τρίτου από τον κόμβο Π.Ι. στο κόμβο Υ.Ο., όπως αυτά πιστοποιούνται από τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι.

4. Ο κόμβος Υ.Ο. καταγράφει την κοινοποιούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωση στο «Ημερολόγιο Ηλεκτρονικής Αποστολής Κατασχετηρίων σε πιστωτικό ίδρυμα» και προβαίνει σε έλεγχο της εγκυρότητας του εσωτερικού και εξωτερικού ηλεκτρονικού μηνύματος ως προς την πληρότητα του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών καθώς και της τυχόν λανθασμένης συμπλήρωσης
των ανωτέρω πεδίων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που καθιστούν αδύνατο το συσχετισμό με το επιβληθέν κατασχετήριο.

5. Σε περίπτωση εντοπισμού:
α) προβλήματος στα πληροφοριακά συστήματα και τις υποδομές του κόμβου Υ.Ο. ή στην επικοινωνιακή σύνδεση του κόμβου Π.Ι. με τον κόμβο Υ.Ο., το μήνυμα δήλωσης τρίτου παραμένει προς επίδοση στο περιβάλλον του κόμβου Π.Ι. και παραδίδεται στον κόμβο Υ.Ο. μετά την αποκατάσταση της βλάβης και τουλάχιστον μέχρι τις 18.30 της ίδιας ημέρας. Μετά τις 18.30 της ίδιας εργάσιμης ημέρας το μήνυμα δήλωσης τρίτου παραμένει στον κόμβο Π.Ι. και παραδίδεται στον κόμβο Υ.Ο. μετά την αποκατάσταση της βλάβης την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στις περιπτώσεις αυτές ως χρόνος επίδοσης της δήλωσης θεωρείται ο χρόνος παράδοσης αυτής στο κόμβο Π.Ι. από το Πιστωτικό Ίδρυμα, όπως αυτός πιστοποιείται από τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι.

β) σφάλματος, όπως μη ύπαρξης αντίστοιχου κατασχετηρίου αιτήματος για συσχέτιση ή έλλειψης στοιχείων ή προβλήματος στην αποκρυπτογράφηση, τότε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΓΓΔΕ και εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο, ενημερώνει σχετικά τον υπεύθυνο επικοινωνίας του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο υποχρεούται στην επανυποβολή της δήλωσης είτε ηλεκτρονικά είτε με την ισχύουσα χειρόγραφη διαδικασία έως το αργότερο, το τέλος της επόμενης από τη σχετική ενημέρωση εργάσιμης ημέρας, άλλως θεωρείται ότι ουδέποτε υποβλήθηκε δήλωση.

?Aρθρο 7
Απόδοση κατασχεθέντων χρημάτων και πίστωση στα χρέη οφειλετών

1. Στην περίπτωση που οι οριζόμενοι στην παρούσα απόφαση, ως υπόχρεα πρόσωπα, υποβάλλουν θετική δήλωση και εφόσον υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, υποχρεούνται στην απόδοση των κατασχεθέντων ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της Δήλωσης του Πιστωτικού Ιδρύματος / υπόχρεου προσώπου (άρθρο 30Α ΚΕΔΕ).

Η ανωτέρω απόδοση διενεργείται μέσω του κόμβου απόδοσης Π.Ι. ήτοι του Διατραπεζικού συστήματος DIAS Credit Transfer της ΔΙΑΣ Α.Ε., με αναφορά στην μοναδική Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (Τ.Ο.Κ.).

Για τα ποσά που αφορούν σε Τ.Ο.Κ., με εντολή του κόμβου απόδοσης Π.Ι. στην Τράπεζα της Ελλάδος χρεώνονται οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των υπόχρεων πρόσωπων και πιστώνεται ο λογαριασμός 200/1/21010 Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Με την πίστωση του ανωτέρω λογαριασμού, η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού χωριστή απόδειξη κατάθεσης για τα ποσά αυτά, η οποία θα εισάγεται στο ημερολόγιο πληρωμών χρεώνοντας τον
λογαριασμό 200/1/21010 Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών. Ακολούθως ο κόμβος απόδοσης Π.Ι. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων (Γραφείο ΔΠΕΙΣ στον κόμβο Υ.Ο. ) ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση των κατασχεθέντων ποσών με ονομασία «e?Κατασχετήρια» με ανάλυση ανά υπόχρεο πρόσωπο τον αριθμό και το ποσό αποδόσεων, ανά ημερομηνία απόδοσης, καθώς και τον αριθμό και το ποσό αποδόσεων συνολικά για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα..

Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού εισάγει το γενικό σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων πιστώνοντας το λογαριασμό 111?763 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών – Βεβαιωμένων εσόδων μέσω Τραπεζών».

Επιπλέον ο κόμβος απόδοσης Π.Ι. αποστέλλει στο τέλος κάθε μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e?mail) συγκεντρωτική κατάσταση με τα κατασχεθέντα ποσά στην παραπάνω Δ.Ο.Υ., προκειμένου να επισυναφθεί στα λογιστικά της στοιχεία και να επαληθευτούν τα
αποδοθέντα ποσά.

2. Ο κόμβος απόδοσης Π.Ι. αποστέλλει το σχετικό αρχείο με τα κατασχεθέντα ποσά, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e?Εφαρμογές), περιεχόμενο του οποίου αποτελεί και η Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν
ορισθεί. Πληρωμές με Τ.Ο.Κ. που δεν είναι έγκυρες, και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η πίστωση των οφειλών, απορρίπτονται προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα εγκυρότητας και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται η διαδικασία απόδοσης.
Δεν απαιτείται η ενημέρωση του αρμοδίου Γραφείου ΔΠΕΙΣ κόμβου Υ.Ο. για τις περιπτώσεις απορρίψεων από τον κόμβο απόδοσης Π.Ι. και εφόσον τα ποσά των απορρίψεων αυτών δεν έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο.

3. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e?Εφαρμογές) με βάση τα στοιχεία που παραλαμβάνει από τον κόμβο απόδοσης Π.Ι. αποστέλλει άμεσα ηλεκτρονικά αρχεία στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την πίστωση των χρεών των υπόχρεων καθώς και για την λογιστική ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων και των ημερολογίων εισπράξεων/πληρωμών, πιστώνοντας τον λογαριασμό 111?762 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών – Πληρωμές με Ταυτότητες Οφειλών» και χρεώνοντας τον λογαριασμό 111?763 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών – Βεβαιωμένων εσόδων μέσω Τραπεζών».

4. Σε περίπτωση απόδοσης στο Δημόσιο ποσών που υπερκαλύπτουν το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση ή σε περίπτωση που το χρέος έχει εξοφληθεί, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται στον φορολογούμενο μέσω της Δ.Ο.Υ., τηρουμένων των διατάξεων του
Ν. δ. 356/1974, «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.» και του π. δ. 16/89 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ. ) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών». Ανάλογη διαδικασία τηρείται και σε λοιπές εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας πίστωσης των χρεών.

?Aρθρο 8
Χρόνος ισχύος

Ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής αποστολής των κατασχετηρίων ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

?Aρθρο 9
Λοιπές Διατάξεις

1. Κάθε νέο πιστωτικό ίδρυμα που αδειοδοτείται προκειμένου να λειτουργήσει στην Ελλάδα, και το οποίο προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με την παρούσα απόφαση, οφείλει να ενταχθεί στην παρούσα διαδικασία εντός 3 μηνών από την ημερομηνία πρώτης λειτουργίας του.

2. Κάθε υφιστάμενο πιστωτικό ίδρυμα που έχει αδειοδοτηθεί προκειμένου να λειτουργήσει στην Ελλάδα, και το οποίο δεν προσφέρει κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας υπηρεσίες που σχετίζονται με την απόφαση, οφείλει να ενταχθεί στην παρούσα διαδικασία
εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτήν.

3. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ή συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών, η υποχρέωση συμμετοχής στη διαδικασία μεταφέρεται στο πιστωτικό ίδρυμα που αναλαμβάνει το καταθετικό χαρτοφυλάκιο του καταργούμενου ή συγχωνευόμενου πιστωτικού ιδρύματος, χωρίς μεταβατικό χρονικό διάστημα μη λειτουργίας.

4. Ο κόμβος Π.Ι. στις 19:00 της ίδιας εργάσιμης ημέρας (D) υποχρεούται στην αποστολή προς τον κόμβο Υ.Ο. και πιστωτικά ιδρύματα συγκεντρωτικής κατάστασης (reconciliation report) για τα μηνύματα που διακινήθηκαν την ίδια ημέρα.

5. Για τις ανάγκες της παρούσας, η χρονοσήμανση των εξυπηρετητών των Π.Ι. και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. είναι συγχρονισμένη με το National Institute of Standards & Technology (NIST).

6. Η διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων αιτημάτων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα θα λειτουργήσει για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών, δοκιμαστικά για το μεταβατικό στάδιο πλήρους εφαρμογής με κοινή συμμετοχή τεσσάρων τουλάχιστον Δ.Ο.Υ. και πιστωτικών ιδρυμάτων αντίστοιχα που έχουν ολοκληρώσει την περίοδο δοκιμών με επιτυχία. Οι συμμετέχουσες Δ.Ο.Υ. ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μέσω της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

7. Η άρση της κατάσχεσης, μερικής ή και ολικής καθώς και η συμπληρωματική δήλωση τρίτου δεν εντάσσονται στην ηλεκτρονική διαδικασία, αλλά γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα χειρόγραφη. Ομοίως για τις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 και της περίπτωσης (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 6 της παρούσας, οι οποίες θα ενταχθούν στην ηλεκτρονική διαδικασία σε επόμενη φάση.

8.Οι αρμόδιες φορολογικές αρχές που δεν έχουν ενταχθεί στην διαδικασία κοινοποίησης κατασχέσεων απαιτήσεων με ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιούν την ισχύουσα χειρόγραφη διαδικασία μέχρι την ένταξή τους, η οποία ανακοινώνεται στα υπόχρεα πρόσωπα.
Τα υπόχρεα πρόσωπα που δεν έχουν ενταχθεί στην διαδικασία κοινοποίησης κατασχέσεων απαιτήσεων με ηλεκτρονικά μέσα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την ισχύουσα χειρόγραφη διαδικασία μέχρι την ένταξή τους.

9. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εταιρειών ΔΙΑΣ Α.Ε. και ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για την ορθή υλοποίηση της παρούσας καθώς και για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών τους, θα περιλαμβάνονται σε σύμφωνο αμοιβαίας συνεργασίας, το οποίο θα υπογραφεί μεταξύ αυτών και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μετά τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 « επιστροφή στη κατηγορία Λογιστής-Φοροτεχνικός-Οικονομολόγος
Rnews.gr Πηγή ενημέρωσης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.Ενημερωμένο με τα ποιο αξιόλογα νέα της επικαιρότητας που αφορούν την οικονομία,την Ελλάδα,την Κρήτη και το Ρέθυμνο.
Στο Rnews.gr μπορείται να βρείτε άρθρα που αφορούν ,
το Χρηματιστήριο Χρηματιστηριακά -επενδυτικά νέα,Ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά θέματα,νομικά, Λογιστικά-Φοροτεχνικά-νομοθεσίεςόλα τα νέα για τις τράπεζες και τα δάνεια (στεγαστικό δάνειο-επαγγελματικό-καταναλωτικό), οικοδομοτεχνικά,Αναπτυξιακά προγράμματατουρισμός ,τοπία ,Κρήτη , Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθι, Ηθη και έθιμα της Κρήτης,Προκηρύξεις θέσεων, οδηγός αγοράς Ρέθυμνο Κρήτη δωρεάν, real estate στο Ρέθυμνο Κρήτη(αγοροπωλησίες)υγιεία ομορφιά, ομοιπαθητική, γυναίκα,μόδα, Προσφορές ασφάλειών αυτοκινήτωνλογιστής Ρέθυμνο , λογιστικό Γραφείο του Γιώργου Κατικά λογιστής, νέα από Ρέθυμνο και πολιτική, ανέκδοτα, όλα τα Καυτά τα πικάντικα τα χαζά και τα αληθινά του Rnews.gr,Παραδοσιακό Ξενοδοχείο,γνωριμίες σχέχεις φλερτ χωρισμός,Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,Πρακτορείο Ασφαλειών Ρέθυμνο κρήτη