Οικονομικά νέα

Εκτύπωση

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για την περίοδο 1

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

η Ιανουαρίου 2012-30η Ιουνίου 2012

Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.

Λ. Αθηνών 110

Τ.Κ. :10442

Τηλ.: 2103366800

Φαξ: 2103366101

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2012 καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3556/2007 και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ελληνικών Χρηματιστηρίων την 23 Ιουλίου 2012, και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.helex.gr ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.06.2012 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2012 ......................... 4

2 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2012 ............ 6

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ .................. 21

4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ .......................... 23

4.1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ......................................... 24

4.2 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ................................................ 26

4.3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ .................................. 27

4.4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ..................................................... 29

5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 30

5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ....................................................... 31

5.2 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .. 32

5.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ........................................................................... 36

5.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ .................................................................................. 47

5.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ........................................................................... 48

5.6 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (TRADING) ..................................................... 49

5.7 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (CLEARING) ........................................................... 50

5.8 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (SETTLEMENT) ................................................. 51

5.9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ......................................................................... 51

5.10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ .............................................................................. 52

5.11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ .................................................................... 53

5.12 ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΜΑRΚΕΤ DATA) ...................................................... 53

5.13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ........................................................................... 54

5.14 ΕΣΟΔΑ ΕΠΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ .................................................... 54

5.15 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ....................................................................................... 54

5.16 ΕΣΟΔΑ X-NET ................................................................................................ 55

5.17 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ................................................................ 56

5.18 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΧΑ-ΧΑΚ ...................................................... 56

5.19 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ............................................................ 57

5.20 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ............................................................................................... 58

5.21 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ................................................................. 58

5.22 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ .......................................................................... 60

5.23 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ....................................................................... 61

5.24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ .................................................. 61

5.25 ΦΟΡΟΙ-ΦΠΑ .................................................................................................. 61

5.26 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ............................................................... 62

5.27 ΕΞΟΔΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ................................................................ 62

5.28 ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ .................................................................... 62

5.29 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ................................................................................................. 63

5.30 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ....................................................... 63

5.31 ΤτΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ................................................................. 63

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

3

5.32 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ............................................................................................... 64

5.33 ΠΟΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ............................................................... 64

5.34 ΔΑΠΑΝΕΣ X-NET ............................................................................................ 64

5.35 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ................................................................ 65

5.36 ΦΠΑ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ............. 65

5.37 ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .... 65

5.38 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ......... 68

5.39 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ................................................ 69

5.40 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ........ 70

5.41 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ........................................................... 70

5.42 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ......................................................................... 71

5.43 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ........................................................ 72

5.44 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ........................ 74

5.45 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ................................................................................................. 74

5.46 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ..................................... 75

5.47 ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ .............. 76

5.48 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ...................................................... 78

5.49 ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΧΑΕ ............................. 81

5.50 ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ...................................... 83

5.51 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ LINK UP MARKETS .................................................................... 83

5.52 ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ84

5.53 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ............. 84

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

4

1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.06.2012 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2012

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

5

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

εξ όσων γνωρίζουμε, οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση της 30.06.2012 και τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2012 της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο.

ΚΑΙ

εξ όσων γνωρίζουμε, η εξαμηνιαία έκθεση 2012 του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις, τη θέση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Αθήνα, την 23-7-2012

Ο Ο ΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ NIΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Δ.Τ.: Χ-066165 Α.Δ.Τ.: ΑΚ-218278 Α.Δ.Τ.: Θ-924730

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

6

2 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2012

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

7

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΕΧΑΕ ή Εταιρεία) παρουσιάζει την Έκθεσή του για τις εξαμηνιαίες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30/06/2012, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 4 & 5 του Ν.3556/2007.

Οι ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η κρίση χρέους και διαχρονικών ελλειμμάτων που αντιμετωπίζει η Ελληνική Οικονομία συνεχίζεται προκαλώντας απογοήτευση και ανέχεια στην ελληνική κοινωνία. Η συνεχής αναβολή και καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μέτρων του μνημονίου τονίζεται τακτικά από τους ξένους, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται η Ελλάδα ως αναξιόπιστη χώρα. Οι δανειστές μας εμφανίζονται επιφυλακτικοί σε επαναδιαπραγμάτευση και αναθεώρηση του μνημονίου, καθότι «αυτοί που λαμβάνουν οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πρώτα να είναι συνεπείς με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει». Περιμένουν συνεπώς από την Ελλάδα να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται από το μνημόνιο πριν προβούν σε νέες διευκολύνσεις.

Στην τριμηνιαία έκθεσή του το ΙΟΒΕ προβλέπει ύφεση 6,9% φέτος έναντι ύφεσης 5%, που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, λόγω της υποχώρησης της καταναλωτικής ζήτησης

Οι εκλογές της 17

Εν μέσω ύφεσης στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα του 2011 των τραπεζών, που ήταν παραδοσιακά ο κλάδος με τη μεγαλύτερη - μακράν ? συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επηρεάστηκαν σημαντικά από την απομείωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων που είχαν στα χαρτοφυλάκια τους με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων («PSI»). Οι οκτώ εισηγμένοι ελληνικοί και ελληνοκυπριακοί όμιλοι κατέγραψαν ζημιές ρεκόρ που ξεπέρασαν τα ?34δις. Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένα ενθαρρυντικό στοιχείο όσον αφορά τη ρευστότητα των τραπεζών και τα ?18 δις ευρώ που εγγυάται το ΤΧΣ για τις 4 μεγαλύτερες τράπεζες σχετικά με την κεφαλαιακή τους επάρκεια δεν θεωρούνται αρκετά.

Ο επιθυμητός από όλους στρατηγικός στόχος είναι η οικονομική ανάπτυξη. Για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη απαιτείται να παγιωθεί η αλλαγή νοοτροπίας και των κατεστημένων αντιλήψεων, να συνεχίσει και να ολοκληρωθεί η λειτουργική αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα καθώς και να δημιουργηθεί, το συντομότερο δυνατόν, ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο το οποίο δεν θα τιμωρεί το παραγόμενο κέρδος αλλά θα το φορολογεί δίκαια. Το αποτέλεσμα θα είναι να υπάρχουν μόνιμα και συνεχώς αυξανόμενα έσοδα στο κράτος, με κύριο στόχο βραχυπρόθεσμα την αποφυγή του δημοσιονομικού εκτροχιασμού και μακροπρόθεσμα τη δυνατότητα σταδιακής μείωσης του δημοσίου χρέους, έτσι ώστε η χώρα να μπει σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας, απαλλαγμένη από τα βάρη του παρελθόντος τα οποία την ταλανίζουν σήμερα.

, και αύξηση της ανεργίας στο επίπεδο ρεκόρ του 23,6% από 20% που είχε προβλεφθεί τον Απρίλιο. Ταυτόχρονα, καταγράφονται σοβαρές αποκλίσεις στην εκτέλεση του συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 2012, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να παρουσιάζεται στην υστέρηση των εσόδων που προβλέπεται ότι θα επιδεινωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους λόγω της βαθύτερης από το προβλεπόμενο ύφεσης. ης Ιουνίου ανέδειξαν την πρώτη πολυκομματική κυβέρνηση που συγκροτείται στη χώρα μας, που δεν είναι ειδικού σκοπού και περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Το γεγονός πως τρία διαφορετικά κόμματα, από χώρους που αποκλίνουν σημαντικά πολιτικά και ιδεολογικά μεταξύ τους, σχηματίζουν κυβέρνηση, είναι κάτι καινούργιο στην πολιτική μας ιστορία. Το κρισιμότερο όμως ζήτημα όλων, είναι πως η κυβέρνηση δεν διαθέτει την πολυτέλεια του χρόνου καθώς μέχρι το τέλος Αυγούστου πρέπει να ξεκινήσει η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων (αποκρατικοποιήσεις, μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων, απελευθέρωση επαγγελμάτων, νέο φορολογικό νομοσχέδιο, κλπ.). ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η χρηματιστηριακή αγορά δεν θα μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστη από αυτή την κακή οικονομική συγκυρία, με αποτέλεσμα να εμφανίζει απαξιωτική εικόνα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με την ημερήσια αξία συναλλαγών να έχει συρρικνωθεί δραματικά. Ταυτόχρονα η αυτονόμηση από τις ξένες αγορές έχει συντελέσει στη συνεχή πτωτική πορεία των τιμών, με την κεφαλαιοποίηση να έχει υποχωρήσει κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2012 κάτω από τα ?20 δις, και το Γενικό Δείκτη να κινείται στα επίπεδα της αρχής της δεκαετίας του 1990.

Πιο αναλυτικά, η συναλλακτική δραστηριότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σημειώνει συνεχή πτώση σε μηνιαία βάση, με συνέπεια η συνολική αξία συναλλαγών του δεύτερου τριμήνου 2012 (?2,6 δις.) να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η μείωση αυτή της αξίας των συναλλαγών οφείλεται αποκλειστικά στην πτώση των τιμών των μετοχών, καθότι ο όγκος των συναλλαγών (αριθμός μετοχών) εμφανίζει σημαντική αύξηση κατά 30,2%. Κατά τους έξι πρώτους μήνες του 2012 η συνολική αξία συναλλαγών στην αγορά μετοχών διαμορφώθηκε στα ?6,5 δις. έναντι ?13,2 δις. το αντίστοιχο περσυνό εξάμηνο, μειωμένη κατά 50,8%, ενώ συγκρινόμενη με το δεύτερο εξάμηνο του 2011 παρουσίασε πτώση που προσεγγίζει το 13,3% (?6,5 δις. έναντι ?7,5 δις.). Η καθίζηση της αξίας των συναλλαγών οφείλεται στην έντονη φημολογία περί της ενδεχόμενης χρεοκοπίας της ελληνικής οικονομίας, της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εγκατάλειψη του ευρώ, που είχαν ως αποτέλεσμα την αποφυγή δραστηριοποίησης των επενδυτών στο ΧΑ.

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2012 στα ?53 εκ., έναντι ?107 εκ. του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου παρουσιάζοντας μείωση κατά 50,5%. Η μειωμένη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών συνεχίστηκε καθ? όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο συρρικνώθηκε στα ?44 εκ. Οι μειωμένες συναλλαγές συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Ο συνολικός όγκος των μετοχών που διακινήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2012 ανήλθε σε 5,3 δις. τεμάχια, έναντι 4,2 δις. τεμαχίων του περυσινού πρώτου εξαμήνου εμφανίζοντας αύξηση κατά 26,2%.

Στην αγορά παραγώγων ο μέσος ημερήσιος αριθμός των συμβολαίων παρουσιάζει αύξηση στο πρώτο εξάμηνο κατά 31,6% και ανήλθε στα 67.833 συμβόλαια έναντι των 51.558 συμβολαίων το περσινό πρώτο εξάμηνο. Λόγω της σημαντικά μειωμένης τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόζει ο Όμιλος, από 1.1.2012, τα έσοδα από τα παράγωγα εμφανίζουν αντίθετη τάση με αποτέλεσμα να περιοριστούν κατά 37,8% και να ανέλθουν σε ?2,2 εκ.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στις 30 Ιουνίου 2012 διαμορφώθηκε στις 611,16 μονάδες μειωμένος κατά 10,2% από την αρχή του έτους και κατά 52,2% της 30 Ιουνίου 2011. Ενδεικτικό είναι ότι από τα μέσα Μαϊου 2012 ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κάτω από τις 500 μονάδες, σημειώνοντας χαμηλό εικοσαετίας στις 5/6/2012 (476,36 μονάδες).

Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ στις 30/6/2012 ανήλθε στα ?24,3 δις. παρουσιάζοντας μείωση κατά 52% σε σχέση με την 30/6/2011. Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου στις 30/6/2012 εμφανίζεται ελαφρά αυξημένη και ανήλθε σε ποσοστό το 51,3% έναντι του 51% κατά την 30/6/2011. Αντίθετα ανησυχία προκαλεί η μείωση της συναλλακτικής δραστηριότητας των ξένων επενδυτών στην αγορά μας. Ενώ το 2011 το ποσοστό της συμμετοχής τους ανήλθε στο 46% του συνόλου της συναλλακτικής δραστηριότητας, στο πρώτο εξάμηνο του 2012 το ποσοστό περιορίστηκε στο 36% των συνολικών συναλλαγών.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οργανωμένη Αγορά

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2012, το Χ.Α. επιτέλεσε το βασικό του ρόλο σαν μηχανισμός άντλησης κεφαλαίων από τις εισηγμένες εταιρίες.

Τέσσερις εισηγμένες εταιρίες (ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, OLYMPIC CATERING Α.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε) άντλησαν συνολικά 1.042 εκ. ευρώ μέσω ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.

Τρεις εισηγμένες εταιρίες (Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. και FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.) προέβησαν σε Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου από Άσκηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Stock Options) αντλώντας 321 χιλ. ευρώ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

9

Η εισηγμένη ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. προχώρησε σε έκδοση ομολογιακού δανείου αντλώντας 980 χιλ. ευρώ, ενώ η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ προχώρησε και σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 432 εκ. ευρώ με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες προέκυψαν, αφενός μεν λόγω ανταλλαγής Μ.Α.Ε.Κ. (σε ευρώ και σε δολάρια Η.Π.Α.) με Υποχρεωτικά Μετατρέψιμες Ομολογίες (Υ.Μ.Ο.) και μετατροπής των τελευταίων σε (ΚΟ) μετοχές της Τράπεζας.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών τεσσάρων εισηγμένων εταιριών (ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ Α.Ε., JUMBO Α.Ε.Ε., MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.), οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή ομολογιών υφιστάμενων ομολογιακών δανείων.

Τέλος εισήχθησαν οι μετοχές δύο εταιριών, οι οποίες προέκυψαν από reverse split μετοχών (ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. και ΔΗΜ/ΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.) και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους πέντε εισηγμένων εταιριών (ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π., QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. και ΓΕΚΕ Α.Ε.).

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και την εταιρία Grant Thornton, διοργάνωσε στις 16 Ιανουαρίου 2012 εκδήλωση με τίτλο «Εταιρική Διακυβέρνηση και αυτορρύθμιση», στόχος της οποίας ήταν η ανάδειξη της σημασίας της ουσιαστικής εφαρμογής των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και η αξιοποίησή τους προς όφελος των επιχειρήσεων και των μετόχων τους. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι εισηγμένες εταιρίες ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών διοργάνωσε, εκδήλωση στις 23 Ιανουαρίου 2012 με θέμα την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού και τον τρόπο εφαρμογής του.

Με την ευκαιρία της επετείου των 100 ετών από την εισαγωγή της εταιρίας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, το Χρηματιστήριο Αθηνών, διοργάνωσε στις 22 Φεβρουαρίου 2012 εκδήλωση εορτασμού.

Τέλος, το Χρηματιστήριο Αθηνών, υποστηρίζοντας την προσπάθεια της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για την ενημέρωση των επαγγελματιών της αγοράς και της προσέλκυσης του επενδυτικού κοινού, παραχώρησε τον απαιτούμενο χώρο για την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων παρουσιάσεων των εταιριών. Στο πλαίσιο αυτό, 13 εισηγμένες εταιρίες παρουσίασαν τα αποτελέσματα, την στρατηγική ανάπτυξης και τις προοπτικές εξέλιξής τους.

Η ΕΧΑΕ, παρακολουθώντας τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και με σκοπό τη διαρκή προσπάθεια για ορθολογικοποίηση των χρεώσεων της, προχώρησε από τις αρχές του 2012, σε σημαντικές μειώσεις του κόστους λειτουργίας των Μελών της στην Αγορά Παραγώγων .

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα για την ενδυνάμωση του δικτύου των Μελών, πραγματοποιήθηκε κατάργηση του κόστους εγγραφής τους καθώς και σημαντική μείωση στις ετήσιες συνδρομές τους, που έφτασε σε ποσοστό το 40% με 70%.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική μείωση των τιμών των υποκείμενων τίτλων και προκειμένου να δοθούν κίνητρα για την τόνωση της ρευστότητας της αγοράς, πραγματοποιήθηκε σημαντική μείωση των χρεώσεων των συμβολαίων, σε ποσοστό που έφτασε σε κάποιες περιπτώσεις έως και 80%.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω τροποποιήσεων στην τιμολογιακή πολιτική της Αγοράς Παραγώγων, ήταν η σημαντική αύξηση του όγκου συναλλαγών στην αγορά παραγώγων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος αριθμός συμβολαίων για το πρώτο εξάμηνο του 2012, έχει αυξηθεί σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 κατά 32%. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε η αύξηση του όγκου συναλλαγών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές, όπου ο αθροιστικός όγκος συναλλαγών τους στο πρώτο εξάμηνο του 2012 έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

10

Αγορά Παραγώγων

Η ΕΧΑΕ, παρακολουθώντας τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και με σκοπό τη διαρκή προσπάθεια για ορθολογικοποίηση των χρεώσεων της, προχώρησε από τις αρχές του 2012, σε σημαντικές μειώσεις του κόστους λειτουργίας των Μελών της στην Αγορά Παραγώγων .

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα για την ενδυνάμωση του δικτύου των Μελών, πραγματοποιήθηκε κατάργηση του κόστους εγγραφής τους καθώς και σημαντική μείωση στις ετήσιες συνδρομές τους, που έφτασε σε ποσοστό το 40% με 70%.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική μείωση των τιμών των υποκείμενων τίτλων και προκειμένου να δοθούν κίνητρα για την τόνωση της ρευστότητας της αγοράς, πραγματοποιήθηκε σημαντική μείωση των χρεώσεων των συμβολαίων, σε ποσοστό που έφτασε σε κάποιες περιπτώσεις έως και 80%.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω τροποποιήσεων στην τιμολογιακή πολιτική της Αγοράς Παραγώγων, ήταν η σημαντική αύξηση του όγκου συναλλαγών στην αγορά παραγώγων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος αριθμός συμβολαίων για το πρώτο εξάμηνο του 2012, έχει αυξηθεί σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 κατά 32%. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε η αύξηση του όγκου συναλλαγών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές, όπου ο αθροιστικός όγκος συναλλαγών τους στο πρώτο εξάμηνο του 2012 έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011.

Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α)

Στις 16 Ιανουαρίου 2012 ξεκίνησε η εφαρμογή των τροποποιήσεων των κανόνων της ΕΝ.Α. που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. το Νοέμβριο του 2011.

Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις συνίστανται σε:

1. Παροχή τιμολογιακών κινήτρων για τη σταδιακή διεύρυνση της διασποράς των εταιριών της ΕΝ.Α., με τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας του Χ.Α., Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών (Η.ΒΙ.Π).

2. Δυνατότητα απόκτησης της ιδιότητας του Συμβούλου της ΕΝ.Α από νεοσύστατες εταιρίες.

3. Δυνατότητα δημιουργίας διακριτών κατηγοριών διαπραγμάτευσης ανάλογα με την κύρια

δραστηριότητα των εταιριών της ΕΝ.Α.

4. Εξομοίωση της διάρκειας συνεδρίασης της ΕΝ.Α. με το ωράριο της Κύριας Αγοράς.

Στο τέλος του πρώτου Εξαμήνου του 2012, η ΕΝ.Α. αριθμούσε δέκα τέσσερις εταιρίες, ενώ από το 2009 υπολογίζεται ο «Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς».

Τέλος, η εταιρία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με εισφορά σε είδος.

Λειτουργία κοινής πλατφόρμας XA-XAK

Τον Οκτώβριο του 2011 ολοκληρώθηκαν 5 χρόνια λειτουργίας της κοινής Πλατφόρμας ΧΑ-ΧΑΚ και ξεκίνησαν συζητήσεις μεταξύ των δύο οργανισμών για την ανανέωση της σύμβασης συνεργασίας.

Το έργο της Κοινής Πλατφόρμας λειτούργησε με επιτυχία, καλύπτοντας τους αρχικούς στόχους του, με την διευκόλυνση της προσβασιμότητας και χρήσης των αγορών με μειωμένο κόστος (μέσω της διαμόρφωσης κοινών υποδομών και διαδικασιών) και την εξυπηρέτηση από κοινού της αναπτυξιακής στρατηγικής των δύο Αγορών με σεβασμό στη ανεξαρτησία των δύο χρηματιστηρίων. Ταυτόχρονα τα Μέλη των δύο χρηματιστηρίων που συμμετέχουν στην Κοινή Πλατφόρμα αύξησαν σημαντικά τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά τις υπηρεσίες που παρέχουν στο δίκτυο πελατών τους και κατά συνέπεια διεύρυναν τις πηγές των εσόδων τους.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

11

Η διαπραγμάτευση για την ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ ΧΑ-ΧΑΚ έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται εντός του Ιουλίου του 2012 να υπογραφεί η ανανέωση της σύμβασης για τη λειτουργία της κοινής πλατφόρμας ΧΑ-ΧΑΚ για τα επόμενα 5 χρόνια.

Το πρώτο εξάμηνο του 2012 έχουν γίνει ενέργειες για έργα που είτε έχουν ξεκινήσει σε προηγούμενες χρονιές είτε προγραμματίζονται για το 2012, συγκεκριμένα:

Νέα έκδοση συστήματος διαχείρισης κινδύνου: Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του συστήματος Διαχείρισης Κινδύνου («Risk Management»), το ΧΑ εγκατέστησε τον Μάρτιο του 2012 τη νέα έκδοση σε περιβάλλον δοκιμαστικής λειτουργίας και από τον Απρίλιο του 2012 σε περιβάλλον κανονικής λειτουργίας.

Διαχείριση του Δημόσιου Χρέους - Σύστημα Χρηματικών Διανομών: Αφορά την Β φάση του έργου «Διαχείριση εντολών πληρωμής για τα Κυβερνητικά Χρεόγραφα και τα Γραμμάτια Δημοσίου» και την Εισαγωγή νέου συστήματος διανομής Μερισμάτων και λοιπών Χρηματικών Διανομών στην αγορά της Κύπρου

Μεταφορά του χρηματικού διακανονισμού της Αγοράς Αξιών ΧΑΚ μέσω του «Target2»: Στο τέλος του 2011 ξεκίνησαν δράσεις συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών για την υλοποίηση του έργου. Εντός του Ιουλίου του 2012 θα αποσταλεί η πρόταση υλοποίησης και ολοκλήρωση του έργου σε καθεστώς κανονικής λειτουργίας οριοθετείται το δ εξάμηνο του 2012.

Αγορά Ρύπων

Με την εμπειρία που έχει συσσωρευτεί στις εταιρείες του Ομίλου και ιδιαίτερα του ΧΑ που ως γνωστόν λειτουργεί επί μακρόν ως ο Διαχειριστής της Οργανωμένης Αγοράς Αξιών, της Αγοράς Παραγώγων και της Εναλλακτικής Αγοράς και σε συνδυασμό με τη διαρκή προσπάθεια να στηριχτεί στρατηγικά κάθε προσπάθεια που καταβάλλει η Ελληνική Πολιτεία για αναπτυξιακές δράσεις, το Χ.Α. υπέβαλε το Δεκέμβριο του 2010 ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημοπράτηση μέσω του ΟΑΣΗΣ δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για την περίοδο 2008-2012, για λογαριασμό του ΥΠΕΚΑ.

Το ΥΠΕΚΑ απεδέχθη την πρόταση και προχώρησε στη σχετική σύμβαση ανάθεσης στις 31/05/2011 προς το Χ.Α ορίζοντας ότι εντός του 2011 θα έπρεπε να διατεθούν 10.000,000 δικαιώματα.

Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε με επιτυχία καθώς εντός του προβλεπομένου διαστήματος διατέθηκε μέσω του Χ.Α. η ποσότητα των 10 εκατομμυρίων «EUAs» σε μια μέση σταθμισμένη με τον όγκο τιμή των ?11,14, αποφέροντας στο Ελληνικό Κράτος ? 111,40 εκ., και στην ΕΧΑΕ ? 100 χιλ.

Η συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για την πρωτογενή διάθεση των δικαιωμάτων ρύπων συνεχίστηκε και το 2012 καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2012 διατέθηκε μέσω του Χ.Α. η ποσότητα των 2 εκατομμυρίων «EUAs» σε μια μέση σταθμισμένη με τον όγκο τιμή των ?7.02, αποφέροντας στο Ελληνικό Κράτος ?14 εκ., και στην ΕΧΑΕ ? 20 χιλ.

Έργο «AS-Target 2»

Στις 19/5/2012, ακριβώς τέσσερα (4) χρόνια μετά την έναρξη συμμετοχής (19/5/2008) της ΤτΕ στο Ευρωσύστημα και στην Ενιαία Κοινή Πλατφόρμα Πληρωμών «Target2», η ΤτΕ υποχρεωτικά θα έπρεπε να καταργήσει το Σύστημα «SMART». Ως αποτέλεσμα, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, καθίσταται υποχρεωτική η μετάβαση του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών επί Αξιών και Παραγώγων, από το περιβάλλον του Συστήματος SMART που παρέχει σήμερα η ΤτΕ, στο περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος («Ancillary System ? AS») που παρέχει το Σύστημα «Target2».

Η ανωτέρω μετάβαση αποτελούσε τη μοναδική τεχνική δυνατότητα για την ΕΧΑΕ, ως Σύστημα Διακανονισμού Συναλλαγών επί Αξιών και Παραγώγων, προκειμένου ο χρηματικός διακανονισμός συναλλαγών Αξιών και Παραγώγων να εξακολουθήσει να διενεργείται σε «χρήμα κεντρικής τράπεζας (Ευρώ)».

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

12

Βάση των ανωτέρω, η ΕΧΑΕ σε συνεχής συνεννοήσεις με την ΤτΕ και σε στενή συνεργασία με τους Συμμετέχοντες (Τράπεζες Διακανονισμού/Μέλη/Χειριστές ΣΑΤ), κατάφερε με απόλυτη ασφάλεια και χωρίς ουσιαστική αύξηση του κόστους διακανονισμού συναλλαγών Αξιών και Παραγώγων, την εμπρόθεσμη υλοποίηση του σχετικού έργου.

Η μετάβαση σε παραγωγή του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών Αξιών & Παραγώγων, σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος ? Ε.Σ. στο «Target 2», ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 26 Μαρτίου 2012.

Επέκταση του Δικτύου ΧΝΕΤ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, στοχεύοντας στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα Μέλη του & την διεύρυνση των επενδυτικών επιλογών των Ελλήνων, προχώρησε στην επέκταση των αγορών & υπηρεσιών του δικτύου ΧΝΕΤ, εντάσσοντας σε αυτές την Αγορά «LSE London International».

Διαθέσιμοι μέσω του δικτύου Xnet είναι πλέον οι τίτλοι μιας από τις πιο ρευστές αγορές του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου («LSE»), γνωστής με την ονομασία «Internatiοnal Order Bοοk» («IOB»). Πρόκειται για μια αγορά όπου συγκεντρώνονται οι παραστατικοί τίτλοι («depository receipts») των 46 πιο γρήγορα αναπτυσσόμενων χωρών του κόσμου, ανάμεσα στις οποίες οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

Η αγορά ξεκίνησε το 2001, ενώ η ανάπτυξη που έχει παρουσιάσει από τότε είναι σημαντική. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αποτελεί την μεγαλύτερη αγορά ρωσικών τίτλων διαπραγματεύσιμων εκτός Ρωσίας, ενώ οι πέντε (5) τίτλοι του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου με το μεγαλύτερο τζίρο προέρχονται από την εν λόγω αγορά.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 το Χρηματιστήριο Αθηνών, συνέχισε τις επαφές του με την επιχειρηματική κοινότητα, με έμφαση στους τομείς της Ναυτιλίας, της ενέργειας, της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά και την ανάπτυξη της αγοράς των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων («ETFs»).

Στην κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται ειδικές συναντήσεις με ενδιαφερόμενες εταιρείες που παρουσιάζουν ένα εξωστρεφές προφίλ και υγιή χρηματοοικονομικά στοιχεία, καθώς και με επιλεγμένους φορείς με έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα και ειδικά σε εταιρείες με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά.

Η μεθοδευμένη αυτή προσπάθεια στοχεύει στη ροή κεφαλαίων στην ελληνική αγορά, που θα τονώσουν το επενδυτικό κλίμα και θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση του μηχανισμού χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των ελληνικών εταιρειών.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό αυτό, ο οποίος εντάσσεται στο νέο επιχειρησιακό πλάνο του Ομίλου, το α? εξάμηνο του έτους 2012, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες δράσεις και συγκεκριμένα:

Στις 17 Μαΐου 2012, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας («MOU») μεταξύ των Χρηματιστηρίων Κορέας και Αθηνών, με σκοπό τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων, βάσει των οποίων τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργάζονται σχετικά με την παράλληλη εισαγωγή («dual listing») εταιριών ναυτιλίας ή ενέργειας, καθώς και «ETFs». Παράλληλα, τα δύο χρηματιστήρια συμφώνησαν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό μοντέλο διασύνδεσης των δύο αγορών και, προς αυτήν την κατεύθυνση, αποφάσισαν τη δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας αποτελούμενης από τους εκπροσώπους κάθε χρηματιστηρίου στους τομείς ενδιαφέροντος.

Ως προς τη Ναυτιλία, το Χ.Α. συμμετείχε ενεργά στα κυριότερα διεθνή γεγονότα του κλάδου, όπου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το επιχειρηματικό μοντέλο που προσφέρει στις ναυτιλιακές εταιρίες, την άντληση νέων κεφαλαίων, το προφίλ αλλά και τις επενδυτικές ? εναλλακτικές επιλογές για τους μετόχους που επιθυμούν διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους και νέα προϊόντα.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

13

Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρακολουθώντας διαρκώς τις διεθνείς εξελίξεις, έδωσε το παρόν σε κορυφαία γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης ?Ποσειδώνια 2012?, παρουσιάστηκαν οι θέσεις και τα προϊόντα της αγοράς σε επαφές με παράγοντες της ναυτιλίας και του εφοπλισμού, έλαβε δε μέρος στο «Tradewinds Shipowners Forum», ετήσιος θεσμός, που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των Ποσειδωνίων. Επίσης, τον Ιούνιο το ΧΑ είχε παρουσία στο «Marine Money Week» στη Ν. Υόρκη, παρακολουθώντας τις εργασίες του κορυφαίου συνεδρίου της ναυτιλίας όπου συμμετείχαν πλοιοκτήτες, τραπεζίτες, δικηγορικά γραφεία «P&I Clubs» και θεσμικοί παράγοντες.

Παράλληλα, εξακολούθησε η σειρά των επαφών με την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η δυναμική που έχει αναπτύξει το Χ.Α. την τελευταία περίοδο και να οριστούν συγκεκριμένοι τρόποι και επιχειρηματικά σχέδια και να υλοποιηθεί η πρώτη εισαγωγή στην Αγορά.

Στην Αγορά των «ETF» πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2012 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκδήλωση με την ευκαιρία της εισαγωγής του «GREK», του πρώτου «ETF» που εισήχθη σε αγορά του εξωτερικού (στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης) και παρακολουθεί μετοχές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Η διαπραγμάτευση του GREK στο NYSE ξεκίνησε στις 8 Δεκεμβρίου 2011. Το GREK είναι συνδεδεμένο με τον δείκτη FTSE/ATHEX 20 Capped Index, έναν δείκτη που αποτελείται από τις 20 μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση εταιρίες που διαπραγματεύονται στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η κατάταξη των εταιριών FTSE/ATHEX 20 Capped Index γίνεται κατά απόλυτη κεφαλαιοποίηση και δίνει στους επενδυτές έναν κατανοητό και διαφανή τρόπο μέτρησης των επιδόσεων των εταιριών αυτών.

Το συνεχιζόμενο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η μεταβλητότητα της χρηματιστηριακής αγοράς και οι συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας της περιόδου που διανύουμε, επηρεάζουν καίρια την επιτυχή ολοκλήρωση των επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου, ωστόσο η προσπάθεια θα συνεχιστεί για την εκπλήρωση του θεσμικού ρόλου του Χ.Α. στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών του πρώτου εξαμήνου 2012 ανήλθε στο ποσό των ?18,0 εκ., έναντι ?24,3 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 26%.

Το 42% του κύκλου εργασιών του Ομίλου, στο πρώτο εξάμηνο 2012 προέρχεται από τη διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών στις αγορές μετοχών και παραγώγων (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τη λειτουργία της κοινής πλατφόρμας ΧΑ-ΧΑΚ).

Οι κατηγορίες των εσόδων που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτα νούμερα σε σχέση με το περυσινό πρώτο εξάμηνο είναι:

α) τα έσοδα από εκκαθάριση των συναλλαγών ανήλθαν σε ?5,1 εκ., έναντι των ?8,9 εκ. του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου, παρουσιάζοντας μείωση κατά ?3,8 εκ. ή 43%. Η σημαντική μείωση οφείλεται στην πτώση της μέσης ημερήσιας αξίας συναλλαγών κατά 50,5% (σε ?53 εκ από ?107 εκ.) που οφείλεται αποκλειστικά στην πτώση της τιμής των μετοχών, καθότι ο όγκος συναλλαγών (αριθμός μετοχών) είναι αυξημένος κατά 29% (?44,2 εκ. μετοχές έναντι 34,2 εκ. μετοχών). Η συνολική μείωση περιορίζεται λόγω της συγκρατημένης πτώσης στα παράγωγα προϊόντα κατά 37%, δηλαδή κατά ποσοστό μικρότερο της μείωσης των συναλλαγών. Η πτώση στα παράγωγα προϊόντα οφείλεται στην πτώση των τιμών των μετοχών σε συνδυασμό με τη μειωμένη πολιτική χρεώσεων που εφαρμόζει ο Όμιλος από 1/1/2012, μολονότι ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων εμφανίζει αύξηση κατά 32% (67,8 χιλ. συμβόλαια έναντι 51,6 χιλ. συμβολαίων το πρώτο εξάμηνο του 2011).

β) τα έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλαγών διαμορφώθηκαν σε ?2,5 εκ., έναντι ?4,6 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2011, εμφανίζοντας μείωση ?2,1 εκ. ή 45%. Η σημαντική μείωση οφείλεται στην πτώση της μέσης ημερήσιας αξίας συναλλαγών κατά 50,5% (σε ?53 εκ από ?107 εκ.) που οφείλεται αποκλειστικά στην πτώση της τιμής των μετοχών, καθότι ο όγκος συναλλαγών (αριθμός μετοχών) είναι αυξημένος κατά 29% (?44,2 εκ. μετοχές έναντι 34,2 εκ. μετοχών). Η συνολική μείωση περιορίζεται λόγω της συγκρατημένης πτώσης στα παράγωγα προϊόντα κατά

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

14

37%, δηλαδή κατά ποσοστό μικρότερο της μείωσης των συναλλαγών. Η πτώση στα παράγωγα προϊόντα οφείλεται στην πτώση των τιμών των μετοχών σε συνδυασμό με τη μειωμένη πολιτική χρεώσεων που εφαρμόζει ο Όμιλος από 1/1/2012, μολονότι ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων εμφανίζει αύξηση κατά 32% (67,8 χιλ. συμβόλαια έναντι 51,6 χιλ. συμβολαίων το πρώτο εξάμηνο του 2011).

γ) τα έσοδα από τις υπηρεσίες χρηματιστηρίου ανήλθαν σε ?2,8 εκ., έναντι ?3,7 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σημειώνοντας μείωση κατά ?859 χιλ. ή 23%. Η μείωση οφείλεται αφενός στη μείωση των τρίμηνων συνδρομών των εισηγμένων εταιριών, λόγω της συρρίκνωσης της κεφαλαιοποίησης και αφετέρου στη μείωση των συνδρομών των μελών του ΧΑ λόγω του περιορισμού της αξίας των συναλλαγών.

δ) τα έσοδα από υπηρεσίες αποθετηρίου διαμορφώθηκαν στα ?1,7 εκ. το πρώτο εξάμηνο 2012, έναντι ?2,4 εκ. του περυσινού πρώτου εξαμήνου, εμφανίζοντας μείωση της τάξεως του 29% ή ?705 χιλ. Η μείωση οφείλεται στον περιορισμό των εσόδων από συνδρομές χειριστών Σ.Α.Τ. κατά ?605 χιλ. ή 56%, λόγω της πτώσης της αξίας του χαρτοφυλακίου των χειριστών και τον περιορισμό των εσόδων από ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου κατά ?89 χιλ. ή 80%.

ε) τα έσοδα από διακανονισμό συναλλαγών σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκαν σε ?485 χιλ. έναντι ?708 χιλ. το περσινό εξάμηνο μειωμένα κατά 223 χιλ.ή 31,5% λόγω της ισόποσης μείωσης των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών.

Τα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2012, αφαιρουμένου του πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανήλθαν στα ?17,5 εκ. έναντι των ?23,2 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, μειωμένα κατά 24,9%.

Κλείνοντας με τα έσοδα του Ομίλου, σημειώνεται ότι το πρώτο εξάμηνο του 2012 η ΕΧΑΕ είχε έσοδα από επιστροφή φόρου επί του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προηγούμενων ετών, ύψους ?453 χιλ. από το Ελληνικό Δημόσιο. Το αντίστοιχο περσινό έσοδο ήταν ?2,4 εκ. Επιπλέον το περσινό εξάμηνο είχε συμψηφιστεί το ποσό της έκτακτης εισφοράς του 2009, ύψους ?2,7 εκ., που αναλογούσε στα μερίσματα του ΧΑ επί του οποίου είχε επανακαταβάλλει φόρο η ΕΧΑΕ

Έτσι, το σύνολο των εσόδων του Ομίλου συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων εσόδων και αφαιρουμένου του πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πρώτο εξάμηνο 2012 ανήλθε στα ?17,9 εκ. έναντι ?28,4 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2011, εμφανίζοντας μείωση της τάξεως του 37%.

Έξοδα

Σημαντική μείωση, για όγδοο συνεχές έτος, εμφανίζουν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου. Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο 2012 διαμορφώθηκαν στα ?9,7 εκ., έναντι ?10,1 εκ. του πρώτου εξαμήνου 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4% ή ?418 χιλ.

Ο αριθμός εργαζομένων του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2012 ανερχόταν σε 261 άτομα μειωμένος από τα 263 άτομα της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Οι περισσότερες κατηγορίες δαπανών εμφανίζουν μείωση σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο, όμως υπάρχουν και κατηγορίες δαπανών που εμφανίζουν μικρή αύξηση και αναλύονται παρακάτω:

1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού κατά ?17 χιλ. ή 0,3% (?6.110 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2012 έναντι ?6.093 χιλ. πέρσι) λόγω της διενέργειας χαμηλότερης πρόβλεψης επιδόματος αδείας κατά το περσινό εξάμηνο.

2. Υπηρεσίες κοινής ωφελείας κατά ?16 χιλ. ή 4,8% λόγω αυξήσεων των τιμολογίων της ΔΕΗ

3. ΦΠΑ και λοιποί φόροι κατά ?48 χιλ. ή 10,6% λόγω καταβολής ΦΑΠ ποσού ?90 χιλ.

4. Λοιπά έξοδα κατά ?94 χιλ. ή 100% λόγω αφενός της αύξησης των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου λόγω είσπραξης τιμολογίων από Υπουργείο Οικονομικών (αύξηση κατά ?51 χιλ.), και αφετέρου της απόκτηση εξοπλισμού με τιμή κτήσης μονάδας χαμηλότερης των ?1.200 που σύμφωνα με την υφιστάμενη πολιτική του Ομίλου, εξοδοποιείται (αύξηση κατά ?40 χιλ.).

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

15

Κερδοφορία

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων («ΕΒΙΤ») το πρώτο εξάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν στα ?7,3 εκ., έναντι ?17,3 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας μείωση κατά 58%.

Συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων («ΕΒΤ») του Ομίλου ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2012 στα ?10,3 εκ. έναντι ?19,9 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2011, μειωμένα κατά 48%.

Ο φόρος εισοδήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2012 υπολογίστηκε μετά τη φορολογική αναμόρφωση των κονδυλίων όλων των εταιρειών του Ομίλου και ανήλθε στα ?3,2 εκ. έναντι ?3,1 εκ. το αντίστοιχο περσυνό διάστημα. Στο πρώτο εξάμηνο 2012, ο φόρος εισοδήματος εμφανίζεται αυξημένος λόγω της ύπαρξης αναβαλλόμενου φόρου που προέρχεται από τη ζημιά αποτίμησης των ομολόγων ύψους ?2,0 εκ της χρήσης 2011 και προγενεστέρων.

Με την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος διαμορφώνονται τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους που ανήλθαν σε ?7,1 εκ., έναντι ?16,8 εκ., εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 57%.

Σε συνέχεια της εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 1, το κέρδος της αποτίμησης των ομολόγων ύψους 595 χιλ. πλέον το κέρδος της πώλησης των ομολόγων ύψους ?340 χιλ. (μείον ο αναλογούν φόρος ύψους ?119 χιλ.) παρουσιάζεται στα Λοιπά συνολικά εισοδήματα, οπότε καταλήγουμε στα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους, ποσού ?8,0 εκ. που αντιστοιχούν σε δώδεκα ευρωλεπτά (?0,12) ανά μετοχή, έναντι των είκοσι τριών ευρωλεπτών (?0,23) ανά μετοχή το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, μειωμένα κατά 48%.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας μετά από φόρους για το πρώτο εξάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε ?15,1 εκ. έναντι των ?10,8 εκ. του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου εμφανίζοντας αύξηση κατά 39,8%. Βασικοί παράγοντες αύξησης των κερδών της Εταιρείας είναι το μέρισμα ύψους ?10,8 εκ που εισέπραξε από το ΧΑ και η πάγια χρέωση διακανονισμού εντολών ύψους ?5 εκ που εισέπραξε από την ΕΤΕΚ (το αντίστοιχο περυσινό ποσό ήταν ? 7,5 εκ.). Οι συνολικές δαπάνες της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο 2012 ανήλθαν σε ?4,1 εκ έναντι ?4,2 εκ. του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου μειωμένες κατά 2,8%.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

?

? ΌΌμιλοςΕΧΑΕενόψειτηςσυνεχιζόμενηςοικονομικήςκρίσηςκαιτωναιτημάτωντωνμελώντουσυνεχίζειτηνπολιτικήπαροχήςεκπτώσεωνκαιγιατηχρήσητου2012. Συγκεκριμένα α δεντιμολογούνταιταπρόσθετατερματικάπουείχαναποκτήσειταμέλητουΧΑμεβάσητοτζίροτου2008, β προσφέρεταιδωρεάνηυπηρεσία«ODL» καιγ παρέχεταιέκπτωση?000 ανάτρίμηνο(ή?.000 ετησίως γιατηχρήσητεχνολογικώνυπηρεσιών ΤοκόστοςτουΧΑαπότιςανωτέρωεκπτώσειςανέρχεταισε?00 χιλ γιατηχρήση2012.

? ΗΕΧΑΕσυνεπήςσεμιαδιαρκήπροσπάθειαελέγχουτωνχρεώσεωντηςπροκειμένουναπαραμείνεισεανταγωνιστικάεπίπεδαμετιςΕυρωπαϊκέςΚεφαλαιαγορές προέβησεμιασειράμειώσεωνστηναγοράτωνπαράγωγωνπροϊόντωνσεσυνδυασμόμεσυντονισμένηπροσπάθειαανάπτυξηςτηςσυγκεκριμένηςαγοράς Συγκεκριμέναα μειώθηκανοιετήσιεςσυνδρομέςτωνμελώνσεποσοστό70%, β μετετράπηησταθερήχρέωσητωνΣΜΕεπίμετοχώνσεποσοστόεπίτηςαξίαςσυμβολαίου γ μείωσητηςσταθερήςχρέωσηςτουΣΜΕστονFTSE ASE/20 σε?,8 τοσυμβόλαιοκαιδ εξισώθηκετοκόστοςκαταχώρησηςμετοχώνστοΣΑΤ απότιςλήξειςπαραγώγωνστα?,5. Ηαξίατωνανωτέρωμειώσεωναναμένεταιναυπερβείτα?,5 εκ γιατοσύνολοτουτρέχοντοςέτους.

? ΟΌμιλοςμέσωτηςθυγατρικήςΧΑέχειεπενδύσειμέροςτωνδιαθεσίμωντουσετραπεζικάομόλογαταοποίαείχεαρχικάκατατάξειστοεμπορικόχαρτοφυλάκιο Ταομόλογααυτάδεναναμένεταιναπουληθούνστοεγγύςδιάστημα ΛαμβάνονταςυπόψητιςπρόσφατεςτροποποιήσειςτουΔΛΠ39, ηεταιρείαπροέβητην1/7/08 στημεταφοράτωνπαραπάνωομολόγωνστοχαρτοφυλάκιοτωνχρεογράφωνδιαθέσιμωνγιαπώληση Γιατοπρώτοεξάμηνοτου2012 τοκέρδοςαπότηναποτίμησητωνομολόγωνανήλθεστοποσότων?816 χιλ και

ΗΤακτικήΓενικήΣυνέλευσητωνμετόχωντηςΕΧΑΕτης23/05/2012 αποφάσισετηδιανομήμερίσματος?,11 ανάμετοχήκαισυνολικούποσού?,2 εκ, ενώηΕπαναληπτικήΓενικήΣυνέλευσητης12/06/2012, αποφάσισετηνεπιστροφήκεφαλαίου?,08 ανάμετοχήήποσού?,2 εκ Ηαποκοπήτουδικαιώματοςτηςεπιστροφήςκεφαλαίουορίστηκεγιατην26/09/2012 (record date: 28/09/2012), ενώηκαταβολήτων?,08 θαξεκινήσειτην4/10/2012. Απότομέρισματων?,11 υπήρξεπαρακράτησηφόρουκατά25%, οπότεδιανεμήθηκεστουςμετόχουςκαθαρόμέρισμα?,0825 ανάμετοχή

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕΚΘΕΣΗ2012

16

?

ωφέλησεταΊδιαΚεφάλαια Τοποσόεμφανίζεταιστηνκατάστασηλοιπώνσυνολικώνεισοδημάτων(other comprehensive income), σύμφωναμετοαναθεωρημένοΔΛΠ1 από1/1/2009. Τααποθεματικάπουείχανδημιουργηθείκατάτηδιακράτησητωνομολόγωνμετατέθηκανστααποτελέσματαμετάτηλήξηήτηνπώλησητους

? Οφορολογικόςέλεγχοςτωνχρήσεων2006, 2007, 2008 και2009 τουΧρηματιστηρίουΑθηνώνέχεισταματήσειπροσωρινά.

? ΟφορολογικόςέλεγχοςτωνεταιριώντουΟμίλουΕΧΑΕγιατηχρήσητου2011 σύμφωναμετηναπόφασητουΥπουργείουΟικονομικών(ΦΕΚΒ 1657/26.7.2011) έχειολοκληρωθείκαιέχειχορηγηθείφορολογικόπιστοποιητικόμεσύμφωνηγνώμηαπότηνελεγκτικήεταιρία(«PwC»). Οπρόσθετοςφόροςπουκαταβλήθηκε(?68 χιλ γιατονΌμιλοκαι?00 χιλ γιατηνΕταιρία έχειχρεωθείστηχρήσητου2011.

ΜΕΤΟΧΙΚΟΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΗεταιρίαείναιεισηγμένηστοΧρηματιστήριοΑθηνώνκαιοιμετοχέςτηςδιαπραγματεύονταιστοσύνολότουςστηναγοράαξιώντουΧΑστηνκατηγορίατηςΜεγάληςΚεφαλαιοποίησης Οιμετοχέςτηςεταιρίαςείναικοινέςονομαστικέςμεδικαίωμαψήφου

ΜετηναπόφασητηςΕπαναληπτικήςΓενικήςΣυνέλευσηςτης12/06/2012 περίεπιστροφής?,08 ανάμετοχή μεταυτόχρονηισόποσημείωσητηςονομαστικήςαξίαςτηςμετοχής τομετοχικόκεφάλαιοδιαμορφώθηκεσε?1.641.164,77, διαιρούμενοσε65.368.563 μετοχέςμεονομαστικήαξία?,79 ηκάθεμία

ΤαΊδιαΚεφάλαιακαιυποχρεώσειςτουΟμίλουανέρχονταισε?167,8 εκ, ενώτηςεταιρίαςσε?93,3 εκ

ΙΔΙΕΣΜΕΤΟΧΕΣ

ΗΕΧΑΕδενκατέχειίδιεςμετοχέςκατάτην30/06/2012.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΤακτικήΓενικήΣυνέλευσητωνμετόχωντηςΕΧΑΕτης23/05/2012, αποφάσισετηδιανομήμερίσματος?,11 ανάμετοχή ήποσού?,2 εκ γιατηχρήση2011. Ηκαταβολήτουμερίσματος ξεκίνησετην12/06/2012.

Επιπλέον ηΕπαναληπτικήΓενικήΣυνέλευσητης12/06/2012, ενέκρινετηνπρότασητουΔΣ γιαεπιστροφήκεφαλαίου?,08 ανάμετοχή Ηκαταβολήτηςεπιστροφήςκεφαλαίουθαξεκινήσειστις4/10/2012.

Συνολικάτοποσοστόδιανομήςτωνκερδώντηςχρήσηςτου2011 στουςμετόχουςδιαμορφώθηκεστο58% σεσχέσημετο77% («payout ratio») τηςπροηγούμενηςχρήσης

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΜΕΤΑΞΥΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τοσύνολοτωνσυναλλαγώνμεσυνδεδεμέναμέρηανέρχεταιστοποσότων?685χιλ καιαφορούντιςαμοιβέςδιευθυντικώνστελεχώνκαιμελώντωνΔιοικητικώνΣυμβουλίωντωνΕταιριώντουΟμίλου ενώτηςεταιρίαςανέρχονταισε?316 χιλ Πέραναυτώντωνσυναλλαγώνδενπραγματοποιήθηκανάλλεςσυναλλαγέςμεσυνδεδεμέναμέρη σύμφωναμεταοριζόμεναστοΔΛΠ24, οιοποίεςθαμπορούσανναεπηρεάσουνουσιαστικάτηχρηματοοικονομικήθέσηήτιςεπιδόσειςτουΟμίλουΕΧΑΕκατάτηνενλόγωπερίοδο Δενυπάρχειυπόλοιπο(χρεωστικόήπιστωτικό απότιςσυναλλαγέςαυτέςτην30/6/2012.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕΚΘΕΣΗ2012

17

ΧΡΗΣΗΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝΜΕΣΩΝ

Ηεταιρίαδεχρησιμοποιείχρηματοοικονομικάμέσαγιατηνεκτίμησηπεριουσιακώνστοιχείωνκαιυποχρεώσεωνήτηςοικονομικήςκατάστασηςήτουλογαριασμούαποτελεσμάτωνχρήσηςκαιωςεκτούτουδενεφαρμόζειλογιστικήαντιστάθμισης

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΓΙΑΤΟΥΠΟΛΟΙΠΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΥ2012

Κατάρρευσητηςκατανάλωσης υψηλοίφόροι χρεοκοπημέναασφαλιστικάταμεία αδυναμίαδανεισμούκαιφόβοςγιατοαύριοέχουνδημιουργήσεισυνθήκεςαπελπισίαςστουςΈλληνεςπολίτες Ηκατάστασητωνμικρομεσαίωνεπιχειρήσεωνείναιτραγικήκαιηαγοράπαραπαίει μετιςπερισσότερεςεπιχειρήσειςνααπειλούνταιμελουκέταστοδεύτεροεξάμηνοτουτρέχοντοςέτους Όλοιζητούνεπανεκκίνησητηςελληνικήςοικονομίαςκαιενίσχυσητηςδιεθνούςανταγωνιστικότηταςμεπροτεραιότητεςτιςαναγκαίεςμεταρρυθμίσεις αξιοποίησηδημόσιαςπεριουσίας αναμορφώσειςτηςφορολογικήςνομοθεσίας περιορισμόςτουδημόσιουτομέα πάταξητηςδιαφθοράς παραδειγματικήτιμωρίατωνενόχων απλοποίησηδιαδικασιώνγιατηνπροσέλκυσηεπενδυτώνκλπ Μέχριτώραδενέχειυλοποιηθείκάτιουσιαστικόπροςτηνκατεύθυνσητηςεξόδουτηςχώραςαπότηνκρίση μεαποτέλεσμαοΈλληναςνααρχίζεινασυνειδητοποιείότιέχειακόμημπροστάτουπολλάχρόνιαλιτότητας

Τοερώτημαπουκυριαρχείσταχείληόλωνείναιανηχώραμπορείνασωθείαπότηχρεωκοπία Στηνπαρούσασυγκυρίαείναιαπαραίτητοναστηριχθείηπροσπάθειαπουξεκίνησεηνέαπολυκομματικήκυβέρνηση Οιαναγκαίεςπροπολλούαποφάσειςπρέπειναληφθούνκαιναυλοποιηθούνάμεσα

Όσοηχώραδενδείχνειαξιοπιστίακαιδενμπορείναπείσειτουςδανειστέςτηςότιεφαρμόζειτααναγκαίαμέτραπροκειμένουναορθοποδήσεικαιναεκπληρώσειτιςυποχρεώσειςτης θασυνεχίσουνημεταβλητότητακαιοιμειωμένεςσυναλλαγέςστοελληνικόχρηματιστήριο ΟιΈλληνεςκαιδιεθνείςεπενδυτέςείναιανήσυχοιγιατηνκατάστασηκαιαποφεύγουνναεπενδύσουνστηνΕλλάδα Ηαποχήτωνεπενδυτώνρίχνεικαιτιςαξίεςτωνμετοχών ΗπτώσητηςαξίαςτωνμετοχώνεπηρεάζεικαιτηναξίατωνσυναλλαγώνεπίτηςοποίαςεισπράττειμεγάλομέροςτωνεσόδωντουοΌμιλοςΕΧΑΕ κάτιτοοποίοαναμένεταιναεπηρεάσειαρνητικάτηνκερδοφορίατουστηντρέχουσαχρήση

Βεβαίως οΌμιλοςμετησυνεχήπροσπάθειαπεριορισμούτωνλειτουργικώνδαπανώντατελευταίαχρόνια είναισεκατάστασηνααντιμετωπίσειμεεπιτυχίατιςπροκλήσειςτηςεξαιρετικάδύσκοληςοικονομικήςσυγκυρίαςτου2012, ενώμετανέαπροϊόντακαιτιςυπηρεσίεςπουαναπτύσσει προσπαθείναεκμεταλλευτείτιςευκαιρίεςγιαανάπτυξητωνεργασιώνκαιεπέκτασησενέεςπεριοχές

ΚΥΚΛΟΣΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΚΙΝΔΥΝΟΙΚΑΙΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΤαέσοδατουΟμίλουΕΧΑΕδιαμορφώνονταισεμεγάλοβαθμόαπόπαράγοντεςτουςοποίουςδενδύναταιναεπηρεάσει καθώςσυνδέονταιμετιςεξελίξειςτωνμεγεθώντηςελληνικήςκεφαλαιαγοράς ταοποίαμετησειράτουςεπηρεάζονταιαπόμιασειράαπόπαράγοντες όπωςταβασικάοικονομικάστοιχείατωνεισηγμένωνεταιρειών ταθεμελιώδημακροοικονομικάστοιχείατηςελληνικήςοικονομίας καθώςεπίσηςκαιαπότιςεξελίξειςστιςδιεθνείςκεφαλαιαγορές ΤουςτελευταίουςμήνεςηκατάστασηπουεπικρατείστηνΕλληνικήοικονομίακαιησημαντικήπτώσητωντιμώντωνμετοχώνμείωσετησυναλλακτικήδραστηριότηταστοΧρηματιστήριοΑθηνών μεαποτέλεσμαναεπηρεαστούναρνητικάταέσοδατουΟμίλουΕΧΑΕ κάτιπουσυνεχίζεταικαιστοτρέχοντρίμηνο τοοποίοέχειξεκινήσειμεπολύχαμηλέςσυναλλαγές

ΣημαντικέςπηγέςεσόδωνγιατονΌμιλο εκτόςαπότιςπρομήθειεςαπότιςσυναλλαγέςπουδιενεργούνταιστιςαγορέςτουΧΑκαιεισπράττονταιμέσωτωνΜελώνείναι ταέσοδααπόεντολέςκαιτερματικάτωνΜελών έσοδααπόσυνδρομέςΜελώνκαιΧειριστών έσοδααπόσυνδρομέςκαιαυξήσειςμετοχικώνκεφαλαίωνεισηγμένωνεταιριών έσοδααπόπαροχείςπληροφόρησης έσοδααπόυπηρεσίεςτεχνολογικής? υπολογιστικήςυποστήριξης εκπαιδευτικέςυπηρεσίες κλπ

Αντίθεταμετοσκέλοςτωνεσόδων τωνοποίωντομέγεθοςδενμπορείναελεγχθείαπότιςεταιρείεςτουΟμίλου στοσκέλοςτωνεξόδωνκαταβάλλονταισυντονισμένεςπροσπάθειεςπερικοπήςτους μεσκοπότονπεριορισμότωναρνητικώνεπιπτώσεωνσταοικονομικάαποτελέσματατουΟμίλουαπόενδεχόμενεςδυσμενείςεξελίξειςτηςαγοράς

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕΚΘΕΣΗ2012

18

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΙΝΔΥΝΟΥ

Παράγοντεςχρηματοοικονομικούκινδύνου

ΟΌμιλοςεκτίθεταισεπεριορισμένοφάσμαχρηματοοικονομικώνκινδύνων Οισυνήθειςκίνδυνοιστουςοποίουςθεωρητικάυπάγεται είναικίνδυνοιαγοράς(μεταβολέςσεσυναλλαγματικέςισοτιμίες επιτόκιο τιμέςαγοράς, πιστωτικόςκίνδυνος κίνδυνοςρευστότητας κίνδυνοςταμειακώνροών

ΤογενικόπρόγραμμαδιαχείρισηςκινδύνωντουΟμίλουΕΧΑΕεστιάζεταιστηναντιμετώπισητωνκινδύνωνπουαναλαμβάνειηθυγατρικήΕΤΕΚωςκεντρικόςαντισυμβαλλόμενοςστηνεκκαθάρισητωνπαράγωγωνπροϊόντων ΗδιαχείρισητωνκινδύνωνδιεκπεραιώνεταιμέσωτωναρμοδίωνυπηρεσιώντουΟμίλουκαιταβασικάστοιχείααναλύονταιπαρακάτω:

Συναλλαγματικόςκίνδυνος

ΟΚίνδυνοςαυτόςδενεπηρεάζειουσιαστικάτηλειτουργίατουΟμίλου δεδομένουότιοισυναλλαγέςμετουςπελάτες& τουςπρομηθευτέςσεξένονόμισμαείναιελάχιστες

Κίνδυνοςτιμής

ΟΌμιλοςεκτίθεταισεκίνδυνομεταβολήςτηςαξίαςτωνχρεογράφωνπουκατέχει Την30/6/2012 οΌμιλοςκατείχε(μέσωτηςεταιρίαςΧΑ ΑΕ) ΟμόλογαΕλληνικούΠιστωτικούΙδρύματοςσυνολικήςαξίαςαποτίμησης?,7 εκ

Πιστωτικόςκίνδυνος

ΗΕταιρίαΕκκαθάρισηςΣυναλλαγώνΧρηματιστηρίουΑθηνώνΑΕ (ΕΤΕΚ) έχειλάβειβάσειτωναποφάσεων5, 6 και7/556/8.7.2010 τηςΕπιτροπήςΚεφαλαιαγοράς άδειεςδιαχειριστήκαιλειτουργίαςγιατασυστήματαεκκαθάρισηςσυναλλαγώνεπίάυλωναξιών(ΣύστημαΑξιών καιεπίπαραγώγων(ΣύστημαΠαραγώγων. Βάσειτωνιδιοτήτωναυτών ηΕΤΕΚ φέρειτονκίνδυνοαθέτησηςαπόταΕκκαθαριστικάΜέλητωνυποχρεώσεωνεκκαθάρισηςκαιδιακανονισμούτωνσυναλλαγώνόπωςαυτέςπεριγράφονταιστουςΚανονισμούς(πιστωτικόςκίνδυνοςαντισυμβαλλομένουή«credit counterparty risk»).

ΗΕΤΕΚ έχειθεσπίσεικαιεφαρμόζεισειράμηχανισμώνκαιχρηματοπιστωτικώνπόρωνγιατηνκάλυψητωνκινδύνωνπουαναλαμβάνεικαιτηνεύρυθμηλειτουργίατουσυστήματοςγενικότερασεσχέσημετοεύροςκαιτηνκλίμακατωνσυναλλαγώντωνοποίωνέχειαναλάβειτηνεκκαθάριση ΟιμηχανισμοίπουεφαρμόζειηΕΤΕΚ περιγράφονταιστον«ΚανονισμόΕκκαθάρισηςΣυναλλαγώνεπίΚινητώνΑξιώνσεΛογιστικήΜορφή»καιστον«ΚανονισμόΕκκαθάρισηςΣυναλλαγώνεπίΠαραγώγων»

ΓιατηναπόκτησητηςιδιότηταςτουΕκκαθαριστικούΜέλους ηΕΠΕΥ ήτοΠιστωτικόίδρυμαπρέπειναπληροίσυγκεκριμένεςελάχιστεςπροϋποθέσειςχρηματοοικονομικήςκαιλειτουργικήςεπάρκειαςπουορίζονταιστουςΚανονισμούςΕκκαθάρισηςκαιοιοποίεςπρέπειναπληρούνταισεσυνεχήβάσηκαθ όλητηςδιάρκειαλειτουργίαςτου

Ειδικότερα γιατηνπροστασίατουσυστήματοςαξιώναπόπιστωτικούςκινδύνουςτωνΕκκαθαριστικώνΜελών ηΕΤΕΚ διαχειρίζεταιτοΚεφάλαιοΕκκαθάρισηςτοοποίολειτουργείωςκεφάλαιοαλληλοασφαλιστικούχαρακτήρα(«risk sharing fund») καιστοοποίοεισφέρουνταΕκκαθαριστικάΜέληαποκλειστικάμεμετρητά Επίσης παρακολουθείκαιυπολογίζεισεημερήσιααλλάκαιενδοημερήσιαβάσητονκίνδυνοαθέτησηςυποχρεώσεωντωνΕκκαθαριστικώνΜελώνκαιδεσμεύειαντίστοιχεςπρόσθετεςεγγυήσειςμετημορφήμετρητώνήκαιεγγυητικώνεπιστολών Βάσειτωνεγγυήσεωνπουέχουνδεσμευτεί αναθεωρούνταισεκαθημερινήβάσηταπιστωτικάόριαπουαποδίδονταισταμέλη ητήρησητωνοποίωνελέγχεταισεπραγματικόχρόνοκατάτηδιάρκειατηςσυνεδρίασης ΤοελάχιστούψοςτουΚεφαλαίουΕκκαθάρισηςεπαναϋπολογίζεταικατ ελάχιστονσετριμηνιαίαβάσησύμφωναμετιςπροβλέψειςτουκανονισμού έτσιώστετούψοςτουναεπαρκείκατ ελάχιστονγιατηνκάλυψηκατάπάνταχρόνοτηςζημιάςκάτωαπόακραίεςσυνθήκεςαγοράςπουήθελεπροκύψεισεπερίπτωσηυπερημερίαςτουΕκκαθαριστικούΜέλουςστοοποίοτοσύστημαέχειτημεγαλύτερηέκθεσηκινδύνου

Όσοναφοράτοσύστημαπαραγώγων ηΕΤΕΚ διενεργείτηνεκκαθάρισητωνσυναλλαγώνωςκεντρικόςαντισυμβαλλόμενος ΚάθεδικαιούχοςκωδικούεκκαθάρισηςδεσμεύειυπέρΕΤΕΚ καιμεευθύνητουΕκκαθαριστικούΜέλουςπουτονεκπροσωπείπεριθώριοασφάλισηςγιατηνπροσήκουσαεκπλήρωσηόλωντωνυποχρεώσεωντουαπότιςσυναλλαγέςπουδιενεργούνταιγιαλογαριασμότου

: ΟκύκλοςεργασιώντουΟμίλουσυνίσταταικυρίωςαπόσυναλλαγέςτηςαγοράςαξιώνκαιτηςαγοράςπαραγώγων καθώςκαιαξιόπιστουςοίκουςτουεξωτερικούμεμεγάληπιστοληπτικήικανότητα Στηβάσηαυτήοπιστωτικόςκίνδυνοςεκτιμάταιότιείναιελάχιστος ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕΚΘΕΣΗ2012

19

στηνΑγοράΠαραγώγων Ηαπαίτησηπαροχήςπεριθωρίουασφάλισηςκαλύπτεταιμεδέσμευσημετρητών ρευστώνκινητώναξιώνκαιάυλωντίτλωντουΕλληνικούΔημοσίου Περάντηςδέσμευσηςπεριθωρίουασφάλισηςσεεπίπεδοτελικούεπενδυτή κάθεΕκκαθαριστικόΜέλοςοφείλειναπαρέχειεπιπλέονασφάλειαγιατηνεξασφάλισητηςεκπλήρωσηςτωνυποχρεώσεωντουπροςτηνΕΤΕΚ, ηοποίαεξαρτάταιαπότηνιδιότητατουκαιτονκίνδυνοπουσυνεπάγεταιησυναλλακτικήτουδραστηριότητα Συγκεκριμένα ηΕΤΕΚ εφαρμόζειμεθοδολογίαβάσειτηςοποίαςυπολογίζειτηνελάχιστηασφάλειαανάΕκκαθαριστικόΜέλος έτσιώστεαυτήναεπαρκείκατ ελάχιστονγιατηνκάλυψητηςζημιάςκάτωαπόακραίεςσυνθήκεςαγοράςπουήθελεπροκύψεισεπερίπτωσηυπερημερίαςτου

Κίνδυνοςρευστότητας

Οκίνδυνοςρευστότηταςδιατηρείταισεχαμηλάεπίπεδαμετηδιατήρησηεπαρκώνδιαθεσίμωνκαιάμεσαρευστοποιήσιμωνχρεογράφων ενώταέσοδααπόσυναλλαγές τόσοτηςαγοράςαξιών όσοκαιτηςαγοράςπαραγώγων εισπράττονταιάμεσα(Τ4 στιςμετοχές Τ2 σταομόλογα.

Κίνδυνοςταμειακώνροώνκαικίνδυνοςμεταβολώντηςεύλογηςαξίαςλόγωμεταβολώντωνεπιτοκίων

Ταλειτουργικάέσοδα όσοκαιοιταμειακέςροές τουΟμίλουείναιανεξάρτητααπόμεταβολέςτωνεπιτοκίων

ΕΤΑΙΡΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΚΗΕΥΘΥΝΗ

ΟΌμιλοςΕΧΑΕ δραστηριοποιείταισεέναδιαρκώςμεταβαλλόμενοπαγκοσμιοποιημένοπεριβάλλονκαιέρχεταιαντιμέτωποςκαθημερινάμεπροκλήσειςπουαφορούνστηναποδοτικότητάτουαλλάκαιστηνπαρουσίατουωςαναπόσπαστουμέλουςτουκοινωνικούκαιοικονομικούγίγνεσθαι ΌραματουΟμίλουΕΧΑΕείναι?Κάθεδράσηπουπραγματοποιείταινααποτελείηθικήυποχρέωση δέσμευσηκαιαξίαγιατονκαθέναμας. Τατελευταίαχρόνια ανταποκρινόμενοςστηνποικιλίαοικονομικών κοινωνικώνκαιπεριβαλλοντικώνπροκλήσεωνπουυπάρχουν οΌμιλοςΕλληνικάΧρηματιστήριαέχειενσωματώσειστηφιλοσοφίακαιστρατηγικήτουτοπνεύματηςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνηςαναλαμβάνονταςοικιοθελώςδεσμεύσειςπουυπερβαίνουνταόριατωνκοινώνρυθμιστικώνκαισυμβατικώναπαιτήσεων οιοποίεςπρέπειέτσικαιαλλιώςνατηρούνται

Ηεφαρμογήπρακτικώνκοινωνικήςυπευθυνότηταςείναιηδημιουργίαμίαςαμφίδρομηςσχέσηςμεοφέληγιαόλαταεμπλεκόμεναμέλη Ένατέτοιοπλέγμακοινωνικήςδράσηςσυμπεριλαμβάνειμετόχους προμηθευτές εργαζόμενουςαλλάκαιτοευρύτεροκοινωνικόσύνολοστοοποίοδραστηριοποιούμαστε Ηπροστασίατουπεριβάλλοντος ηπροσφοράστονάνθρωπο τηνπαιδείακαιτονπολιτισμό μέσααπόμίασειράδράσεωνοικονομικήςυποστήριξηςκαιεθελοντικώνπράξεων αποτέλεσαντιςβασικές?επενδύσεις τουΟμίλου

ΟΙεργαζόμενοι μέσωτωνοποίωνυλοποιούνταιταοράματακαιπραγματώνονταιοιαξίεςτουΟμίλουμας αποτελούνβασικόσυστατικότηςεπιτυχημένηςπορείαςτηςΕΧΑΕ Ησυνεχήςβελτίωσητουυψηλούεπιπέδουτωνσυνθηκώνεργασίας υγιεινήςκαιασφάλειαςαποτελούνπροτεραιότητεςγιατηνΕΧΑΕ Τοίδιοισχύεικαιγιατηνεκπαίδευσ« επιστροφή στη κατηγορία Χρηματιστηριακή-Επενδυτική ενημέρωση
Rnews.gr Πηγή ενημέρωσης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.Ενημερωμένο με τα ποιο αξιόλογα νέα της επικαιρότητας που αφορούν την οικονομία,την Ελλάδα,την Κρήτη και το Ρέθυμνο.
Στο Rnews.gr μπορείται να βρείτε άρθρα που αφορούν ,
το Χρηματιστήριο Χρηματιστηριακά -επενδυτικά νέα,Ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά θέματα,νομικά, Λογιστικά-Φοροτεχνικά-νομοθεσίεςόλα τα νέα για τις τράπεζες και τα δάνεια (στεγαστικό δάνειο-επαγγελματικό-καταναλωτικό), οικοδομοτεχνικά,Αναπτυξιακά προγράμματατουρισμός ,τοπία ,Κρήτη , Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθι, Ηθη και έθιμα της Κρήτης,Προκηρύξεις θέσεων, οδηγός αγοράς Ρέθυμνο Κρήτη δωρεάν, real estate στο Ρέθυμνο Κρήτη(αγοροπωλησίες)υγιεία ομορφιά, ομοιπαθητική, γυναίκα,μόδα, Προσφορές ασφάλειών αυτοκινήτωνλογιστής Ρέθυμνο , λογιστικό Γραφείο του Γιώργου Κατικά λογιστής, νέα από Ρέθυμνο και πολιτική, ανέκδοτα, όλα τα Καυτά τα πικάντικα τα χαζά και τα αληθινά του Rnews.gr,Παραδοσιακό Ξενοδοχείο,γνωριμίες σχέχεις φλερτ χωρισμός,Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,Πρακτορείο Ασφαλειών Ρέθυμνο κρήτη