Οικονομικά νέα

Εκτύπωση

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Κρήτη 1 - 4 Σεπτεμβρίου

 

?νακοινο?ται ?τι ? Α.Θ.Παναγιότης, ? Ο?κουμενικ?ς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομα?ος πρόκειται ν? ?πισκεφθ? τ?ν Κρήτην ?π? 1ης μέχρι κα? 4ης προσεχο?ς
Σεπτεμβρίου προκειμένου ?πως: 
α) ?νταποκριθ? ε?ς τ?ν ?δελφικ?ν πρόσκλησιν το? Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης κα? Α?λοποτάμου κ. Ε?γενίου ν? ?πισκεφθ? κα? ε?λογήσ? τ?ν ?παρχίαν ?ν ? προσφάτως κατεστάθη ποιμενάρχης, 
β) ?γκαινιάσ? τ? Καθολικ?ν τ?ς ?ερ?ς γυναικείας Πατριαρχικ?ς κα? Σταυροπηγιακ?ς Μον?ς Ζωοδόχου Πηγ?ς (Χρυσοπηγ?ς) Χανίων, καί 
γ) ?μιλήσ? ?νώπιον τ?ς ?ν τ? ?ρθοδόξ? ?καδημί? Κρήτης συνερχομένης Κεντρικ?ς ?πιτροπ?ς το? Παγκοσμίου Συμβουλίου ?κκλησι?ν.
?ν το?ς Πατριαρχείοις, τ? 19? Α?γούστου 2012
?κ τ?ς ?ρχιγραμματείας τ?ς ?γίας κα? ?ερ?ς Συνόδου


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ 
ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
18:30 - ?πίσημος ?ποδοχή τ?ς Α.Θ.Π. το? Ο?κουμενικο? Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ε?ς τήν πλατε?αν το? ?γνώστου Στρατιώτου τ?ς πόλεως Ρεθύμνης, παρουσί? το? Σεβ. ?ρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ε?ρηναίου, τ?ν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτ?ν τ?ς ?κκλησίας Κρήτης, ?κπροσώπων τ?ς Πολιτείας, το? ?ερο? Κλήρου, τ?ν Μοναχικ?ν ?δελφοτήτων καί το? ε?σεβο?ς λαο?. - Προσφώνησις ?πό το? Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γεωργίου Μαρινάκη. - ?ντιφώνησις τ?ς Α.Θ.Π. το? Ο?κουμενικο? Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 
19:00 - Δοξολογία ε?ς τόν ?ερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τ?ν Ε?σοδίων τ?ς Θεοτόκου Ρεθύμνης. - Προσφώνησις ?πό το? Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Α?λοποτάμου κ. Ε?γενίου. - ?ντιφώνησις τ?ς Α.Θ.Π. το? Ο?κουμενικο? Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 
19:30 - ?γκαίνια τ?ς α?θούσης το? Κέντρου ?ρθοδόξου Πολιτισμο? τ?ς ?ερ?ς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Α?λοποτάμου ε?ς τό ?σόγειον το? Μητροπολιτικο? Μεγάρου. 
20:00 - Δεξίωσις ε?ς τήν Μεγάλην Α?θουσαν το? Μητροπολιτικο? Μεγάρου, ?νθα ? Α.Θ.Π. ? Ο?κουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομα?ος θά δεχθε? τά σεβάσματα τ?ν ?ρχ?ν, το? ?ερο? Κλήρου καί το? ε?σεβο?ς λαο?. - Μετάβασις ε?ς τό ?πί το? λόφου το? Τιμίου Σταυρο? ?πισκοπε?ον τ?ς ?ερ?ς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Α?λοποτάμου - Θυρανοίξια το? Παρεκκλησίου το? ?γίου ?ποστόλου Τίτου καί πάντων τ?ν Ρεθυμνίων ?γίων. - Παράθεσις ?πισήμου δείπνου πρός τιμήν τ?ς Α.Θ.Π. το? Ο?κουμενικο? Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ?πό το? Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Α?λοποτάμου κ. Ε?γενίου. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
09:00 - ?πίσκεψις ε?ς τήν ?εράν Μονήν ?γίας Ε?ρήνης. - ?ποδοχή, Προσφωνήσεις ?πό το? Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ε?γενίου καί τ?ς Καθηγουμένης ?σιωτ. Μοναχ?ς Θέκλης. - ?ντιφώνησις τ?ς Α.Θ.Π. το? Ο?κουμενικο? Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. - ?γκαίνια τ?ν νέων ?ργαστηρίων τ?ς ?ερ?ς Μον?ς. - Πρόγευμα ε?ς τήν Τράπεζαν τ?ς Μον?ς. 
10:30 - ?πίσκεψις ε?ς τήν ?ντιπεριφέρειαν Ρεθύμνης. ?ποδοχή ?πό τ?ς κ. Μαρίας Λιον?, ?ντιπεριφερειάρχου Ρεθύμνης. Δεξίωσις. - Μετάβασις ε?ς τήν παλαιάν πόλιν, προσκύνημα ε?ς τόν ?ερόν Ναόν τ?ς Κυρίας τ?ν ?γγέλων. 
11:30 - ?πίσκεψις ε?ς τό ?στορικόν - Λαογραφικόν Μουσε?ον τ?ς πόλεως Ρεθύμνης. 
12:00 - ?κδήλωσις το? Δήμου Ρεθύμνης πρός τιμήν τ?ς Α. Θ. Παναγιότητος, το? Ο?κουμενικο? Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ε?ς τό «Σπίτι το? Πολιτισμο?» το? Δήμου Ρεθύμνης. - ?γκαίνια ?κθέσεως ?γιογραφίας τ?ν ?γιογράφων τ?ς ?ερ?ς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Α?λοποτάμου ε?ς τό «Σπίτι το? Πολιτισμο?» το? Δήμου Ρεθύμνης. 
13:00 - ?πίσκεψις ε?ς τήν ?εράν Μονήν Σωτ?ρος Χριστο? Κουμπέ. - ?ποδοχή, Προσφωνήσεις ?πό το? Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ε?γενίου καί τ?ς Καθηγουμένης ?σιωτ. Μοναχ?ς Πανσέμνης. - ?ντιφώνησις τ?ς Α.Θ.Π. το? Ο?κουμενικο? Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. - ?γκαίνια τ?ς ?νακαινισθείσης α?θούσης ε?ς μνήμην το? ?οιδ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Α?λοποτάμου κυρο? Τίτου. 
14:00 - ?ναχώρησις διά τήν ?εράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν ?ρκαδίου. 
14:30 - ?πίσκεψις ε?ς τήν ?εράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν ?ρκαδίου. - ?ποδοχή, Δοξολογία, Προσφωνήσεις ?πό το? Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Α?λοποτάμου κ. Ε?γενίου καί ?πό το? Καθηγουμένου τ?ς ?ερ?ς Μον?ς Παν. ?ρχιμ. το? Ο?κουμενικο? Θρόνου κ. ?νθίμου. - ?ντιφώνησις τ?ς Α.Θ.Π το? Ο?κουμενικο? Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. - ?γκαίνια τ?ν ?νακαινισθεισ?ν α?θουσ?ν το? νέου Μουσείου τ?ς Μον?ς. - Παράθεσις ?πισήμου γεύματος ε?ς τήν Τράπεζαν τ?ς Μον?ς. 
17:00 - ?πίσκεψις ε?ς τήν ?εράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν ?ρσανίου καί ?ναχώρησις τ?ς Α.Θ.Π. το? Ο?κουμενικο? Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου διά τήν ?ρθόδοξον ?καδημίαν Κρήτης


« επιστροφή στη κατηγορία Ελλάδα -Κόσμος
Rnews.gr Πηγή ενημέρωσης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.Ενημερωμένο με τα ποιο αξιόλογα νέα της επικαιρότητας που αφορούν την οικονομία,την Ελλάδα,την Κρήτη και το Ρέθυμνο.
Στο Rnews.gr μπορείται να βρείτε άρθρα που αφορούν ,
το Χρηματιστήριο Χρηματιστηριακά -επενδυτικά νέα,Ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά θέματα,νομικά, Λογιστικά-Φοροτεχνικά-νομοθεσίεςόλα τα νέα για τις τράπεζες και τα δάνεια (στεγαστικό δάνειο-επαγγελματικό-καταναλωτικό), οικοδομοτεχνικά,Αναπτυξιακά προγράμματατουρισμός ,τοπία ,Κρήτη , Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθι, Ηθη και έθιμα της Κρήτης,Προκηρύξεις θέσεων, οδηγός αγοράς Ρέθυμνο Κρήτη δωρεάν, real estate στο Ρέθυμνο Κρήτη(αγοροπωλησίες)υγιεία ομορφιά, ομοιπαθητική, γυναίκα,μόδα, Προσφορές ασφάλειών αυτοκινήτωνλογιστής Ρέθυμνο , λογιστικό Γραφείο του Γιώργου Κατικά λογιστής, νέα από Ρέθυμνο και πολιτική, ανέκδοτα, όλα τα Καυτά τα πικάντικα τα χαζά και τα αληθινά του Rnews.gr,Παραδοσιακό Ξενοδοχείο,γνωριμίες σχέχεις φλερτ χωρισμός,Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,Πρακτορείο Ασφαλειών Ρέθυμνο κρήτη